تجهیزات حفاظت و انتقال نیرو

رله حفاظت ثانویه HAFEZ131 رله حفاظت ثانویه HAFEZ131

رله حفاظت ثانویه HAFEZ131

مدل

: HAFEZ131
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات توان و قدرتتجهیزات حفاظت و انتقال نیرورله