صوت، تابش، لیزر و پلاسما

آزمایش تداخل سنج مایکلسون آزمایش تداخل سنج مایکلسون

آزمایش تداخل سنج مایکلسون

مدل

: ss9901
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات تداخل سنجیتداخل سنج نوریتداخل سنج
آشکار ساز BGO سایز 2 اینچ در 2 اینچ آشکار ساز BGO سایز 2 اینچ در 2 اینچ

آشکار ساز BGO سایز 2 اینچ در 2 اینچ

مدل

: GD 2317
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتگاما پروب
آشکار ساز BGO سایز 3 اینچ آشکار ساز BGO سایز 3 اینچ

آشکار ساز BGO سایز 3 اینچ

مدل

: GD 2317
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتگاما پروب
آشکار ساز BGO سایز 40mm x 40mm آشکار ساز BGO سایز 40mm x 40mm

آشکار ساز BGO سایز 40mm x 40mm

مدل

: GD 2317
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتگاما پروب
آشکار ساز BGO سایز 63mm x63mm آشکار ساز BGO سایز 63mm x63mm

آشکار ساز BGO سایز 63mm x63mm

مدل

: GD 2317
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتگاما پروب
آشکار ساز CCD خطی 2048 پیکسلی تک رنگ آشکار ساز CCD خطی 2048 پیکسلی تک رنگ

آشکار ساز CCD خطی 2048 پیکسلی تک رنگ

مدل

: RA-LSC-0751K
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکآشکارسازهای نوری، CCD، CMOSآشکارسازهای CCD افزاره بار جفت‌ شده
آشکار ساز یدور سدیم NaI-Tl سایز 2 اینچ در 2 اینچ آشکار ساز یدور سدیم NaI-Tl سایز 2 اینچ در 2 اینچ

آشکار ساز یدور سدیم NaI-Tl سایز 2 اینچ در 2 اینچ

مدل

: GD 2317
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتگاما پروب
آشکار ساز یدور سدیم NaI-Tl سایز 3 اینچ در 3 اینچ آشکار ساز یدور سدیم NaI-Tl سایز 3 اینچ در 3 اینچ

آشکار ساز یدور سدیم NaI-Tl سایز 3 اینچ در 3 اینچ

مدل

: GD 2317
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتگاما پروب