صوت، تابش، لیزر و پلاسما

آزمایش تداخل سنج مایکلسون آزمایش تداخل سنج مایکلسون

آزمایش تداخل سنج مایکلسون

مدل

: ss9901
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات تداخل سنجیتداخل سنج نوریتداخل سنج
آشکار ساز BGO سایز 2 اینچ در 2 اینچ آشکار ساز BGO سایز 2 اینچ در 2 اینچ

آشکار ساز BGO سایز 2 اینچ در 2 اینچ

مدل

: GD 2317
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتگاما پروب
آشکار ساز BGO سایز 3 اینچ آشکار ساز BGO سایز 3 اینچ

آشکار ساز BGO سایز 3 اینچ

مدل

: GD 2317
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتگاما پروب
آشکار ساز BGO سایز 40mm x 40mm آشکار ساز BGO سایز 40mm x 40mm

آشکار ساز BGO سایز 40mm x 40mm

مدل

: GD 2317
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتگاما پروب
آشکار ساز BGO سایز 63mm x63mm آشکار ساز BGO سایز 63mm x63mm

آشکار ساز BGO سایز 63mm x63mm

مدل

: GD 2317
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتگاما پروب
آشکار ساز CCD خطی 2048 پیکسلی تک رنگ نسخه حرفه ای آشکار ساز CCD خطی 2048 پیکسلی تک رنگ نسخه حرفه ای

آشکار ساز CCD خطی 2048 پیکسلی تک رنگ نسخه حرفه ای

مدل

: RA-LSC-0751K
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکآشکارسازهای نوری، CCD، CMOSآشکارسازهای CCD افزاره بار جفت‌ شده
آشکار ساز یدور سدیم NaI-Tl سایز 2 اینچ در 2 اینچ آشکار ساز یدور سدیم NaI-Tl سایز 2 اینچ در 2 اینچ

آشکار ساز یدور سدیم NaI-Tl سایز 2 اینچ در 2 اینچ

مدل

: GD 2317
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتگاما پروب
آشکار ساز یدور سدیم NaI-Tl سایز 3 اینچ در 3 اینچ آشکار ساز یدور سدیم NaI-Tl سایز 3 اینچ در 3 اینچ

آشکار ساز یدور سدیم NaI-Tl سایز 3 اینچ در 3 اینچ

مدل

: GD 2317
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتگاما پروب