بافت سنج

تکسچر آنالیزر تکسچر آنالیزر

تکسچر آنالیزر

مدل

: TE_009
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات مهندسی بافتبافت سنجسنجشگر بافت