سرور، ابررایانه، رایانه محاسباتی

سرور لینوکس مدل 2116 سرور لینوکس مدل 2116

سرور لینوکس مدل 2116

مدل

: LS 2116
برق، الکترونیک و نرم افزارسایر تجهیزات الکترونیکیسرور، ابررایانه، رایانه محاسباتیسرور