شیمی کلینیکال

اتوآنالایزر بیوشیمی اتوآنالایزر بیوشیمی

اتوآنالایزر بیوشیمی

مدل

: ایده آل تک 400
تجهیزات پزشکی و سلامتتجهیزات آزمایشگاه تشخیصی پزشکیشیمی کلینیکالسنجشگر بیوشیمی بالینی