شیمی کلینیکال

اتوآنالایزر بیوشیمی اتوآنالایزر بیوشیمی

اتوآنالایزر بیوشیمی

مدل

: ایده آل تک 400
تجهیزات پزشکی و سلامتتجهیزات آزمایشگاه تشخیصی پزشکیشیمی کلینیکالسنجشگر بیوشیمی بالینی
الکترولیت آنالایزر الکترولیت آنالایزر

الکترولیت آنالایزر

مدل

: آلیس 2
تجهیزات پزشکی و سلامتتجهیزات آزمایشگاه تشخیصی پزشکیشیمی کلینیکالسنجشگر الکترولیت تشخیصی بالینی