آزمون انعقاد ، انحلال ، حلالیت

جار تست آزمایشگاهی 4 سلولی جار تست آزمایشگاهی 4 سلولی

جار تست آزمایشگاهی 4 سلولی

مدل

: TAT-Jar4
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریآزمون انعقاد ، انحلال ، حلالیتجارتست
جار تست آزمایشگاهی 6 سلولی جار تست آزمایشگاهی 6 سلولی

جار تست آزمایشگاهی 6 سلولی

مدل

: TAT-Jar6
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریآزمون انعقاد ، انحلال ، حلالیتجارتست
جارتست جارتست

جارتست

مدل

: RB 251
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریآزمون انعقاد ، انحلال ، حلالیتجارتست