خشک کن ها

اسپری درایر آزمایشگاهی(خشک کن پاششی) اسپری درایر آزمایشگاهی(خشک کن پاششی)

اسپری درایر آزمایشگاهی(خشک کن پاششی)

مدل

: DSD-06
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیخشک کن هاخشک‌کن پاششی
پنل خشک کن موضعی تابشی مادون قرمز50 سانتی / قابل حرکت / حداکثر دما 350 درجه پنل خشک کن موضعی تابشی مادون قرمز50 سانتی / قابل حرکت / حداکثر دما 350 درجه

پنل خشک کن موضعی تابشی مادون قرمز50 سانتی / قابل حرکت / حداکثر دما 350 درجه

مدل

: PIR4-050
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیخشک کن هاخشک کن مادون قرمز
خشک کن  (آون) 200 لیتر 250 درجه خشک کن  (آون) 200 لیتر 250 درجه

خشک کن (آون) 200 لیتر 250 درجه

مدل

: FD200-250
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیخشک کن هاخشک کن
خشک کن  تحقیقاتی خشک کن  تحقیقاتی

خشک کن تحقیقاتی

مدل

: GBRD300
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیخشک کن هاخشک کن
خشک کن  سینی دار خشک کن  سینی دار

خشک کن سینی دار

مدل

: uop320
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیخشک کن هاخشک کن
خشک کن - فریزدرایر خشک کن - فریزدرایر

خشک کن - فریزدرایر

مدل

: JTF-F2
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیخشک کن هاخشک کن انجمادی، خشک کن سرمایشی
خشک کن 100 لیتر 250 درجه خشک کن 100 لیتر 250 درجه

خشک کن 100 لیتر 250 درجه

مدل

: FD100
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیخشک کن هاخشک کن
خشک کن 30 لیتر 250 درجه خشک کن 30 لیتر 250 درجه

خشک کن 30 لیتر 250 درجه

مدل

: FD 30
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیخشک کن هاخشک کن
خشک کن 500 لیتر 250 درجه خشک کن 500 لیتر 250 درجه

خشک کن 500 لیتر 250 درجه

مدل

: FDW500
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیخشک کن هاخشک کن