نقطه ذوب، جوش، میعان، آنالین، انجماد

نقطه برفک نقطه برفک

نقطه برفک

مدل

: نقطه برفک منفی 50 درجه
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیرینقطه ذوب، جوش، میعان، آنالین، انجماداندازه گیر نقطه تشکیل شبنم