هیدرولیک و هیدرولوژی

آشکارساز جریان نفوذپذیر آشکارساز جریان نفوذپذیر

آشکارساز جریان نفوذپذیر

مدل

: RY 264
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات سیالاتهیدرولیک و هیدرولوژیآشکارساز جریان نفوذپذیر
اوریفیس و جت آزاد افقی اوریفیس و جت آزاد افقی

اوریفیس و جت آزاد افقی

مدل

: fm9
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات سیالاتهیدرولیک و هیدرولوژیآزمون ضربه جت آب (واترجت)
بررسی اصول انتقال رسوب بررسی اصول انتقال رسوب

بررسی اصول انتقال رسوب

مدل

: RY 258
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات سیالاتهیدرولیک و هیدرولوژیکانال نمایش انتقال رسوب
بررسی تخلیه گذرا از مخازن ذخیره بررسی تخلیه گذرا از مخازن ذخیره

بررسی تخلیه گذرا از مخازن ذخیره

مدل

: RY 263
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات سیالاتهیدرولیک و هیدرولوژیاندازه گیری ضریب تخلیه روزنه
بررسی جداسازی در مخازن رسوب بررسی جداسازی در مخازن رسوب

بررسی جداسازی در مخازن رسوب

مدل

: RY 261
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات سیالاتهیدرولیک و هیدرولوژیکانال نمایش انتقال رسوب
بررسی عدد رینولدز در لوله افقی بررسی عدد رینولدز در لوله افقی

بررسی عدد رینولدز در لوله افقی

مدل

: RF 340
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات سیالاتهیدرولیک و هیدرولوژیآشکارساز جریان نفوذپذیر
بررسی نیروی ضربه جت آب بررسی نیروی ضربه جت آب

بررسی نیروی ضربه جت آب

مدل

: RF 006
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات سیالاتهیدرولیک و هیدرولوژیآزمون ضربه جت آب (واترجت)