مولد و شبیه ساز سیگنال مخابراتی

سراج E-320 سراج E-320

سراج E-320

مدل

: E-320 Arbitrary Waveform Generator
برق، الکترونیک و نرم افزارمولد و منبع تغذیه جریان، سیگنال و فرکانسمولد و شبیه ساز سیگنال مخابراتیسیگنال ساز
سراج L16 سراج L16

سراج L16

مدل

: Seraj L16 Signal Generator
برق، الکترونیک و نرم افزارمولد و منبع تغذیه جریان، سیگنال و فرکانسمولد و شبیه ساز سیگنال مخابراتیسیگنال ساز
سراج S320 سراج S320

سراج S320

مدل

: Seraj S320 Communication Signal Generator
برق، الکترونیک و نرم افزارمولد و منبع تغذیه جریان، سیگنال و فرکانسمولد و شبیه ساز سیگنال مخابراتیسیگنال ساز
سیگنال ژنراتور سراج S25 سیگنال ژنراتور سراج S25

سیگنال ژنراتور سراج S25

مدل

: S25
برق، الکترونیک و نرم افزارمولد و منبع تغذیه جریان، سیگنال و فرکانسمولد و شبیه ساز سیگنال مخابراتیسیگنال ساز