مولد و شبیه ساز سیگنال مخابراتی

پالس ژنراتور قدرت 1000 پالس ژنراتور قدرت 1000

پالس ژنراتور قدرت 1000

مدل

: REP-Pulse GEN-103
برق، الکترونیک و نرم افزارمولد و منبع تغذیه جریان، سیگنال و فرکانسمولد و شبیه ساز سیگنال مخابراتیمولد سیگنال پالس ژنراتور
پالس ژنراتور قدرت 1000 پالس ژنراتور قدرت 1000

پالس ژنراتور قدرت 1000

مدل

: REP-Pulse GEN-102
برق، الکترونیک و نرم افزارمولد و منبع تغذیه جریان، سیگنال و فرکانسمولد و شبیه ساز سیگنال مخابراتیمولد سیگنال پالس ژنراتور
پالس ژنراتور قدرت 3000 پالس ژنراتور قدرت 3000

پالس ژنراتور قدرت 3000

مدل

: REP-Pulse GEN-303
برق، الکترونیک و نرم افزارمولد و منبع تغذیه جریان، سیگنال و فرکانسمولد و شبیه ساز سیگنال مخابراتیسیگنال ساز
پالس ژنراتور قدرت 3000 پالس ژنراتور قدرت 3000

پالس ژنراتور قدرت 3000

مدل

: REP-Pulse GEN-302
برق، الکترونیک و نرم افزارمولد و منبع تغذیه جریان، سیگنال و فرکانسمولد و شبیه ساز سیگنال مخابراتیسیگنال ساز
پالس ژنراتور قدرت 3000 پالس ژنراتور قدرت 3000

پالس ژنراتور قدرت 3000

مدل

: REP-Pulse GEN-301
برق، الکترونیک و نرم افزارمولد و منبع تغذیه جریان، سیگنال و فرکانسمولد و شبیه ساز سیگنال مخابراتیمولد سیگنال پالس ژنراتور
تقویت کننده- آمپلی فایر ولتاژ بالا تقویت کننده- آمپلی فایر ولتاژ بالا

تقویت کننده- آمپلی فایر ولتاژ بالا

مدل

: REP-PZD700-1
برق، الکترونیک و نرم افزارمولد و منبع تغذیه جریان، سیگنال و فرکانسمولد و شبیه ساز سیگنال مخابراتیسیگنال ساز
تقویت کننده- آمپلی فایر ولتاژ بالا دو کاناله تقویت کننده- آمپلی فایر ولتاژ بالا دو کاناله

تقویت کننده- آمپلی فایر ولتاژ بالا دو کاناله

مدل

: REP-PA T 150-2
برق، الکترونیک و نرم افزارمولد و منبع تغذیه جریان، سیگنال و فرکانسمولد و شبیه ساز سیگنال مخابراتیسیگنال ساز
سراج E-320 سراج E-320

سراج E-320

مدل

: E-320 Arbitrary Waveform Generator
برق، الکترونیک و نرم افزارمولد و منبع تغذیه جریان، سیگنال و فرکانسمولد و شبیه ساز سیگنال مخابراتیسیگنال ساز
سراج L16 سراج L16

سراج L16

مدل

: Seraj L16 Signal Generator
برق، الکترونیک و نرم افزارمولد و منبع تغذیه جریان، سیگنال و فرکانسمولد و شبیه ساز سیگنال مخابراتیسیگنال ساز