تردمیل و تجهیزات تست ورزش آزمایشگاهی

آزمون نیویورک دیجیتال آزمون نیویورک دیجیتال

آزمون نیویورک دیجیتال

مدل

: dsi
تجهیزات پزشکی و سلامتورزش، پزشکی ورزشی و سلامتتردمیل و تجهیزات تست ورزش آزمایشگاهیآزمایشگاه تربیت بدنی
با کس فعا لیت حرکتی موش کوچک و بزرگ با کس فعا لیت حرکتی موش کوچک و بزرگ

با کس فعا لیت حرکتی موش کوچک و بزرگ

مدل

: P.A6500
تجهیزات پزشکی و سلامتورزش، پزشکی ورزشی و سلامتتردمیل و تجهیزات تست ورزش آزمایشگاهیتردمیل و تجهیزات تست ورزش آزمایشگاهی
بارفیکس دیجیتالی بارفیکس دیجیتالی

بارفیکس دیجیتالی

مدل

: DSI
تجهیزات پزشکی و سلامتورزش، پزشکی ورزشی و سلامتتردمیل و تجهیزات تست ورزش آزمایشگاهیبارفیکس
تردمیل تمام هوشمند 5 سر رت و 10 سر مایس تردمیل تمام هوشمند 5 سر رت و 10 سر مایس

تردمیل تمام هوشمند 5 سر رت و 10 سر مایس

مدل

: T.S9000
تجهیزات پزشکی و سلامتورزش، پزشکی ورزشی و سلامتتردمیل و تجهیزات تست ورزش آزمایشگاهیتردمیل آزمایشگاهی
ثبات سنج دست ثبات سنج دست

ثبات سنج دست

مدل

: DSI
تجهیزات پزشکی و سلامتورزش، پزشکی ورزشی و سلامتتردمیل و تجهیزات تست ورزش آزمایشگاهیآزمایشگاه تربیت بدنی
دراز نشست دراز نشست

دراز نشست

مدل

: dsi
تجهیزات پزشکی و سلامتورزش، پزشکی ورزشی و سلامتتردمیل و تجهیزات تست ورزش آزمایشگاهیآزمایشگاه تربیت بدنی