مواد زیستی

( 28 باتل ) اینکوباتور کشت سلول CO2 ( 28 باتل ) اینکوباتور کشت سلول CO2

( 28 باتل ) اینکوباتور کشت سلول CO2

مدل

: 96CO-1-93-A-NEW
مواد، قطعات، ماژولمواد زیستیمحیط های کشتکیت محیط کشت نوترینت
1-اتیل-3-(3-دی‌متیل‌آمینوپروپیل)کربودی‌ایمید هیدروکلرید (EDC) 1-اتیل-3-(3-دی‌متیل‌آمینوپروپیل)کربودی‌ایمید هیدروکلرید (EDC)

1-اتیل-3-(3-دی‌متیل‌آمینوپروپیل)کربودی‌ایمید هیدروکلرید (EDC)

مدل

: خلوص بالا
مواد، قطعات، ماژولمواد زیستیمواد اولیه زیستیماده اولیه/پایه زیستی
ALLGBone ALLGBone

ALLGBone

مدل

: آزمایشگاهی
مواد، قطعات، ماژولمواد زیستیمحیط های کشتمحیط کشت
Apatite Apatite

Apatite

مدل

: آزمایشگاه
مواد، قطعات، ماژولمواد زیستیمواد اولیه زیستیجوهر زیستی
ColGel ColGel

ColGel

مدل

: آزمایشگاهی
مواد، قطعات، ماژولمواد زیستیمحیط های کشتمحیط کشت
GelMa GelMa

GelMa

مدل

: آزمایشگاهی
مواد، قطعات، ماژولمواد زیستیمواد اولیه زیستیجوهر زیستی
M17 آگار M17 آگار

M17 آگار

مدل

: پودر
مواد، قطعات، ماژولمواد زیستیمحیط های کشتمحیط کشت
PCL PCL

PCL

مدل

: آزمایشگاهی
مواد، قطعات، ماژولمواد زیستیمواد اولیه زیستیجوهر زیستی
Rappaport-Vassiliadis Soy Peptone Broth (RVS Broth) Rappaport-Vassiliadis Soy Peptone Broth (RVS Broth)

Rappaport-Vassiliadis Soy Peptone Broth (RVS Broth)

مدل

: پودر
مواد، قطعات، ماژولمواد زیستیمحیط های کشتمحیط کشت
آلبومین آلبومین

آلبومین

مدل

: پودر خشک
مواد، قطعات، ماژولمواد زیستیمعرف ها، ریجنت هامعرف آلبومین سرم گاوی