آنالیز قیر و آسفالت

فریم ITS جهت اندازه گیری تغییر شکل جانبی آسفالت فریم ITS جهت اندازه گیری تغییر شکل جانبی آسفالت

فریم ITS جهت اندازه گیری تغییر شکل جانبی آسفالت

مدل

: AS 184
مهندسی و علم موادآزمون مصالح پایه و مواد ساختمانیآنالیز قیر و آسفالتمجموعه آزمایش قیر و آسفالت