آنالیز قیر و آسفالت

آون پیرشدگی دوارقیرRTFOT آون پیرشدگی دوارقیرRTFOT

آون پیرشدگی دوارقیرRTFOT

مدل

: BT550PG
مهندسی و علم موادآزمون مصالح پایه و مواد ساختمانیآنالیز قیر و آسفالتمجموعه آزمایش قیر و آسفالت
اندازه گیری درجه نفوذ اتوماتیک اندازه گیری درجه نفوذ اتوماتیک

اندازه گیری درجه نفوذ اتوماتیک

مدل

: PNR-10
مهندسی و علم موادآزمون مصالح پایه و مواد ساختمانیآنالیز قیر و آسفالتاندازه گیر درجه نفوذ قیر
اندازه گیری درجه نفوذ قیر اندازه گیری درجه نفوذ قیر

اندازه گیری درجه نفوذ قیر

مدل

: BT125
مهندسی و علم موادآزمون مصالح پایه و مواد ساختمانیآنالیز قیر و آسفالتاندازه گیر درجه نفوذ قیر
تقطیر در اتمسفر تقطیر در اتمسفر

تقطیر در اتمسفر

مدل

: PT-1510 FULL
مهندسی و علم موادآزمون مصالح پایه و مواد ساختمانیآنالیز قیر و آسفالتمجموعه آزمایش قیر و آسفالت
تقطیرقیرامولسیون تقطیرقیرامولسیون

تقطیرقیرامولسیون

مدل

: BT200
مهندسی و علم موادآزمون مصالح پایه و مواد ساختمانیآنالیز قیر و آسفالتمجموعه آزمایش قیر و آسفالت
دستگاه پیرشدگی سریع قیر PAV دستگاه پیرشدگی سریع قیر PAV

دستگاه پیرشدگی سریع قیر PAV

مدل

: BT600PG
مهندسی و علم موادآزمون مصالح پایه و مواد ساختمانیآنالیز قیر و آسفالتمحفظه تسریع پیری قیر