آنالیز قیر و آسفالت

آون پیرشدگی دوارقیرRTFOT آون پیرشدگی دوارقیرRTFOT

آون پیرشدگی دوارقیرRTFOT

مدل

: BT550PG
مهندسی و علم موادتجهیزات آزمون مصالح پایه و مواد ساختمانیآنالیز قیر و آسفالتمجموعه آزمایش قیر و آسفالت
اندازه گیری درجه نفوذ اتوماتیک اندازه گیری درجه نفوذ اتوماتیک

اندازه گیری درجه نفوذ اتوماتیک

مدل

: PNR-10
مهندسی و علم موادتجهیزات آزمون مصالح پایه و مواد ساختمانیآنالیز قیر و آسفالتاندازه گیر درجه نفوذ قیر
اندازه گیری درجه نفوذ قیر اندازه گیری درجه نفوذ قیر

اندازه گیری درجه نفوذ قیر

مدل

: BT125
مهندسی و علم موادتجهیزات آزمون مصالح پایه و مواد ساختمانیآنالیز قیر و آسفالتاندازه گیر درجه نفوذ قیر
اندازه گیری نقطه نرمی قیر به روش حلقه و گلوله اندازه گیری نقطه نرمی قیر به روش حلقه و گلوله

اندازه گیری نقطه نرمی قیر به روش حلقه و گلوله

مدل

: BT250D
مهندسی و علم موادتجهیزات آزمون مصالح پایه و مواد ساختمانیآنالیز قیر و آسفالتآزمون نقطه نرمی قیر
تقطیر در اتمسفر تقطیر در اتمسفر

تقطیر در اتمسفر

مدل

: PT-1510 FULL
مهندسی و علم موادتجهیزات آزمون مصالح پایه و مواد ساختمانیآنالیز قیر و آسفالتمجموعه آزمایش قیر و آسفالت
تقطیرقیرامولسیون تقطیرقیرامولسیون

تقطیرقیرامولسیون

مدل

: BT200
مهندسی و علم موادتجهیزات آزمون مصالح پایه و مواد ساختمانیآنالیز قیر و آسفالتمجموعه آزمایش قیر و آسفالت