تجهیزات آزمون و آنالیز سنگ

برش مستقیم سنگ دستی با دو پمپ دستی برش مستقیم سنگ دستی با دو پمپ دستی

برش مستقیم سنگ دستی با دو پمپ دستی

مدل

: CO-5195
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات معدن و استخراج نفتتجهیزات آزمون و آنالیز سنگتجهیزات تست سنگ