بانک خون، پلاسما و پلاکت

آژیتاتور پلاکت خون 48 کیسه آژیتاتور پلاکت خون 48 کیسه

آژیتاتور پلاکت خون 48 کیسه

مدل

: 48AG-93-A
تجهیزات پزشکی و سلامتتزریق، ساکشن، خون گیری، نمونه برداریبانک خون، پلاسما و پلاکتمجموعه بانک خون
اینکوباتور پلاکت خون 24 کیسه اینکوباتور پلاکت خون 24 کیسه

اینکوباتور پلاکت خون 24 کیسه

مدل

: 24PIAG-93-A
تجهیزات پزشکی و سلامتتزریق، ساکشن، خون گیری، نمونه برداریبانک خون، پلاسما و پلاکتمجموعه بانک خون
اینکوباتور پلاکت خون 48 کیسه اینکوباتور پلاکت خون 48 کیسه

اینکوباتور پلاکت خون 48 کیسه

مدل

: 48PIAG-93-A
تجهیزات پزشکی و سلامتتزریق، ساکشن، خون گیری، نمونه برداریبانک خون، پلاسما و پلاکتمجموعه بانک خون
یخچال بانک خون یخچال بانک خون

یخچال بانک خون

مدل

: 96RB2-92-A
تجهیزات پزشکی و سلامتتزریق، ساکشن، خون گیری، نمونه برداریبانک خون، پلاسما و پلاکتمجموعه بانک خون