کمپرسور ها

کمپرسور تک مرحله ای کمپرسور تک مرحله ای

کمپرسور تک مرحله ای

مدل

: RT 050
مکانیک و مکاترونیکتوربوماشین هاکمپرسور هاکمپرسور
کمپرسور تک مرحله ای کمپرسور تک مرحله ای

کمپرسور تک مرحله ای

مدل

: td365
مکانیک و مکاترونیکتوربوماشین هاکمپرسور هاکمپرسور
کمپرسور دو مرحله ای کمپرسور دو مرحله ای

کمپرسور دو مرحله ای

مدل

: RT 051
مکانیک و مکاترونیکتوربوماشین هاکمپرسور هاکمپرسور دو مرحله‌ای