زبری، کشش سطحی، اصطکاک، زاویه تماس

ESCR ESCR

ESCR

مدل

: OIL-10
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریزبری، کشش سطحی، اصطکاک، زاویه تماساندازه گیری کشش سطحی
اندازه گیری زاویه تماس (استاتیک و دینامیک) وکشش سطحی اندازه گیری زاویه تماس (استاتیک و دینامیک) وکشش سطحی

اندازه گیری زاویه تماس (استاتیک و دینامیک) وکشش سطحی

مدل

: CAG-10
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریزبری، کشش سطحی، اصطکاک، زاویه تماسسنجشگر زاویه تماس و کشش بین سطحی
اندازه گیری زاویه تماس و کشش سطحی به روش قطره آویزان اندازه گیری زاویه تماس و کشش سطحی به روش قطره آویزان

اندازه گیری زاویه تماس و کشش سطحی به روش قطره آویزان

مدل

: CA-ES20
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریزبری، کشش سطحی، اصطکاک، زاویه تماساندازه گیر کشش بین سطحی به روش قطره آویزان در فشار و دمای بالا
اندازه گیری زاویه تماس و کشش سطحی به روش قطره آویزان اندازه گیری زاویه تماس و کشش سطحی به روش قطره آویزان

اندازه گیری زاویه تماس و کشش سطحی به روش قطره آویزان

مدل

: CA-ES10
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریزبری، کشش سطحی، اصطکاک، زاویه تماساندازه گیر کشش بین سطحی به روش قطره آویزان در فشار و دمای بالا
اندازه گیری کشش بین سطحی اندازه گیری کشش بین سطحی

اندازه گیری کشش بین سطحی

مدل

: IFT-PDSA-09
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریزبری، کشش سطحی، اصطکاک، زاویه تماسسنجشگر زاویه تماس و کشش بین سطحی
اندازه گیری کشش بین سطحی به روش قطره آویزان در دما و فشار بالا اندازه گیری کشش بین سطحی به روش قطره آویزان در دما و فشار بالا

اندازه گیری کشش بین سطحی به روش قطره آویزان در دما و فشار بالا

مدل

: IFT-PDSA-08
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریزبری، کشش سطحی، اصطکاک، زاویه تماساندازه گیر کشش بین سطحی به روش قطره آویزان در فشار و دمای بالا
اندازه گیری کشش بین سطحی به روش قطره آویزان در دما و فشار بالا اندازه گیری کشش بین سطحی به روش قطره آویزان در دما و فشار بالا

اندازه گیری کشش بین سطحی به روش قطره آویزان در دما و فشار بالا

مدل

: IFT-PDSA-07
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریزبری، کشش سطحی، اصطکاک، زاویه تماساندازه گیر کشش بین سطحی به روش قطره آویزان در فشار و دمای بالا
اندازه گیری کشش بین سطحی به روش قطره آویزان در دما و فشار بالا اندازه گیری کشش بین سطحی به روش قطره آویزان در دما و فشار بالا

اندازه گیری کشش بین سطحی به روش قطره آویزان در دما و فشار بالا

مدل

: IFT-PDSA-06
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریزبری، کشش سطحی، اصطکاک، زاویه تماساندازه گیر کشش بین سطحی به روش قطره آویزان در فشار و دمای بالا
اندازه گیری کشش بین سطحی به روش قطره آویزان در دما و فشار بالا اندازه گیری کشش بین سطحی به روش قطره آویزان در دما و فشار بالا

اندازه گیری کشش بین سطحی به روش قطره آویزان در دما و فشار بالا

مدل

: IFT-PDSA-05
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریزبری، کشش سطحی، اصطکاک، زاویه تماساندازه گیر کشش بین سطحی به روش قطره آویزان در فشار و دمای بالا
اندازه گیری کشش بین سطحی به روش قطره آویزان در دما و فشار بالا اندازه گیری کشش بین سطحی به روش قطره آویزان در دما و فشار بالا

اندازه گیری کشش بین سطحی به روش قطره آویزان در دما و فشار بالا

مدل

: IFT-PDSA-04
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریزبری، کشش سطحی، اصطکاک، زاویه تماساندازه گیر کشش بین سطحی به روش قطره آویزان در فشار و دمای بالا