تجهیزات آموزشی مقاومت مصالح

خیز تیرهای خمیده خیز تیرهای خمیده

خیز تیرهای خمیده

مدل

: RS 037
کیت، نرم افزار و آزمایشگاه آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیتجهیزات آموزشی مقاومت مصالحآزمون خیز تیرها
خیز تیرهای متقارن (آزمایش تیرها) خیز تیرهای متقارن (آزمایش تیرها)

خیز تیرهای متقارن (آزمایش تیرها)

مدل

: RS 036
کیت، نرم افزار و آزمایشگاه آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیتجهیزات آموزشی مقاومت مصالحآزمون خیز تیرها