تجهیزات آموزشی مقاومت مصالح

خیز تیرهای خمیده خیز تیرهای خمیده

خیز تیرهای خمیده

مدل

: RS 037
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیتجهیزات آموزشی مقاومت مصالحآزمون خیز تیرها
خیز تیرهای متقارن (آزمایش تیرها) خیز تیرهای متقارن (آزمایش تیرها)

خیز تیرهای متقارن (آزمایش تیرها)

مدل

: RS 036
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیتجهیزات آموزشی مقاومت مصالحآزمون خیز تیرها
دستگاه تست خیز تیرهای متقارن دستگاه تست خیز تیرهای متقارن

دستگاه تست خیز تیرهای متقارن

مدل

: BSD-60
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیتجهیزات آموزشی مقاومت مصالحآزمون خیز تیرها
دستگاه تست خیز تیرهای منحنی دستگاه تست خیز تیرهای منحنی

دستگاه تست خیز تیرهای منحنی

مدل

: BSB-50
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیتجهیزات آموزشی مقاومت مصالحآزمون خیز تیرها