تجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطی

Furnace Furnace

Furnace

مدل

: Furnace.100-4
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیمحفظه حرارتی و کورهکوره الکتریکی و مافلی
آزمایشگاه EMC- MIL-STD-461 آزمایشگاه EMC- MIL-STD-461

آزمایشگاه EMC- MIL-STD-461

مدل

: -
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیاتاق های آزمایشگاهیاتاقک بدون پژواک یا اکوستیک
آزمایشگاه تست آنتن مستطیلی نوع A آزمایشگاه تست آنتن مستطیلی نوع A

آزمایشگاه تست آنتن مستطیلی نوع A

مدل

: ff108
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیاتاق های آزمایشگاهیاتاقک بدون پژواک یا اکوستیک
آزمایشگاه تست آنتن مستطیلی نوع B آزمایشگاه تست آنتن مستطیلی نوع B

آزمایشگاه تست آنتن مستطیلی نوع B

مدل

: -
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیاتاق های آزمایشگاهیاتاقک بدون پژواک یا اکوستیک
آزمون شرایط محیطی (دما و رطوبت) آزمون شرایط محیطی (دما و رطوبت)

آزمون شرایط محیطی (دما و رطوبت)

مدل

: ACTC-7102
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیتجهیزات و محفظه های ایجاد و کنترل شرایط محیطیکابین تست شرایط محیطی
آون آون

آون

مدل

: GCA500
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیمحفظه حرارتی و کورهآون عمومی و آزمایشگاهی
آون آون

آون

مدل

: هوشمند25 لیتری
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیمحفظه حرارتی و کورهآون عمومی و آزمایشگاهی
آون آون

آون

مدل

: دیجیتالی 100 لیتری
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیمحفظه حرارتی و کورهآون عمومی و آزمایشگاهی
آون آون

آون

مدل

: هوشمند85 لیتری
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیمحفظه حرارتی و کورهآون عمومی و آزمایشگاهی