مجموعه آزمایشگاه علوم شناختی

Barnes-Maze Barnes-Maze

Barnes-Maze

مدل

: B.M1000
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات علوم شناختیمجموعه آزمایشگاه علوم شناختی
RatVision RatVision

RatVision

مدل

: RT1000
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات علوم شناختیمجموعه آزمایشگاه علوم شناختی
آسیاب آزمایشگاهی آسیاب آزمایشگاهی

آسیاب آزمایشگاهی

مدل

: A016
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات علوم شناختیمجموعه آزمایشگاه علوم شناختی
استریوتاکس حیوانات کوچک تک بازو (رت و موش سوری) استریوتاکس حیوانات کوچک تک بازو (رت و موش سوری)

استریوتاکس حیوانات کوچک تک بازو (رت و موش سوری)

مدل

: مدل تی بی ار 941
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات علوم شناختیمجموعه آزمایشگاه علوم شناختی
تفنگی میمون تفنگی میمون

تفنگی میمون

مدل

: 2016
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات علوم شناختیمجموعه آزمایشگاه علوم شناختی
دستگاه اکستنسوگراف پلاس ( با قابلیت شبیه سازی شرایط مختلف) دستگاه اکستنسوگراف پلاس ( با قابلیت شبیه سازی شرایط مختلف)

دستگاه اکستنسوگراف پلاس ( با قابلیت شبیه سازی شرایط مختلف)

مدل

: Ex021
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات علوم شناختیمجموعه آزمایشگاه علوم شناختی
دستگاه محرومیت از کل خواب دستگاه محرومیت از کل خواب

دستگاه محرومیت از کل خواب

مدل

: TS1000
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات علوم شناختیمجموعه آزمایشگاه علوم شناختی
رهگیر چشمی هد فری رهگیر چشمی هد فری

رهگیر چشمی هد فری

مدل

: سرآسود 4001
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات علوم شناختیمجموعه آزمایشگاه علوم شناختی
رک قفس تهویه انفرادی رک قفس تهویه انفرادی

رک قفس تهویه انفرادی

مدل

: RTIVC.PN
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات علوم شناختیمجموعه آزمایشگاه علوم شناختی