آزمایشگاه و آزمون های علوم شناختی

آسیاب آزمایشگاهی آسیاب آزمایشگاهی

آسیاب آزمایشگاهی

مدل

: A016
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات علوم شناختیآزمایشگاه و آزمون های علوم شناختی
تفنگی میمون تفنگی میمون

تفنگی میمون

مدل

: 2016
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات علوم شناختیآزمایشگاه و آزمون های علوم شناختی
دستگاه اکستنسوگراف پلاس ( با قابلیت شبیه سازی شرایط مختلف) دستگاه اکستنسوگراف پلاس ( با قابلیت شبیه سازی شرایط مختلف)

دستگاه اکستنسوگراف پلاس ( با قابلیت شبیه سازی شرایط مختلف)

مدل

: Ex021
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات علوم شناختیآزمایشگاه و آزمون های علوم شناختی
رانینگ ویل اجباری رانینگ ویل اجباری

رانینگ ویل اجباری

مدل

: Running Wheel 2022.PN
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات علوم شناختیآزمایشگاه و آزمون های علوم شناختیآزمون آموزش یادگیری اجتنابی غیرفعال
رت لب رت لب

رت لب

مدل

: N402
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات علوم شناختیآزمایشگاه و آزمون های علوم شناختیمجموعه آزمایشگاه رفتارشناسی حیوانات
رک قفس تهویه انفرادی رک قفس تهویه انفرادی

رک قفس تهویه انفرادی

مدل

: RTIVC.PN
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات علوم شناختیآزمایشگاه و آزمون های علوم شناختی