کیت، شبیه ساز و آزمایشگاه آموزشی فیزیک

آزمایش آونگ ساده آزمایش آونگ ساده

آزمایش آونگ ساده

مدل

: phy1-P1001
کیت، نرم افزار و آزمایشگاه آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیکیت، شبیه ساز و آزمایشگاه آموزشی فیزیکآزمایش آونگ ساده با زمانسنج و شمارنده
آزمایش اثر  فوتو رسانایی آزمایش اثر  فوتو رسانایی

آزمایش اثر فوتو رسانایی

مدل

: POTO2020
کیت، نرم افزار و آزمایشگاه آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیکیت، شبیه ساز و آزمایشگاه آموزشی فیزیکمجموعه آموزشی فیزیک اتمی و مولکولی
آزمایش اندازه گیری قطر مولکول آزمایش اندازه گیری قطر مولکول

آزمایش اندازه گیری قطر مولکول

مدل

: PFA-123M
کیت، نرم افزار و آزمایشگاه آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیکیت، شبیه ساز و آزمایشگاه آموزشی فیزیکمجموعه آموزشی فیزیک و مکانیک پایه