کیت، شبیه ساز و آزمایشگاه آموزشی فیزیک

آزمایش آونگ ساده آزمایش آونگ ساده

آزمایش آونگ ساده

مدل

: phy1-P1001
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیکیت، شبیه ساز و آزمایشگاه آموزشی فیزیکآزمایش آونگ ساده با زمانسنج و شمارنده
آزمایش اثر  فوتو رسانایی آزمایش اثر  فوتو رسانایی

آزمایش اثر فوتو رسانایی

مدل

: POTO2020
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیکیت، شبیه ساز و آزمایشگاه آموزشی فیزیکمجموعه آموزشی فیزیک اتمی و مولکولی