حسگرهای حرکت و موقعیت

زلزله سنج زلزله سنج

زلزله سنج

مدل

: Seismometer-SpSies
برق، الکترونیک و نرم افزارسنسور، مبدل، عملگرحسگرهای حرکت و موقعیت