سنسورهای حرکت، موقعیت، دورسنج

زلزله سنج زلزله سنج

زلزله سنج

مدل

: Seismometer-SpSies
برق، الکترونیک و نرم افزارسنسور، مبدل، عملگرسنسورهای حرکت، موقعیت، دورسنج