ریخته گری

استحکام کششی گرم ماسه استحکام کششی گرم ماسه

استحکام کششی گرم ماسه

مدل

: SHS
ساخت و تولیدتجهیزات تولید و نمونه سازی موادریخته گریآزمون گر استحکام ماسه ریخته‌گری
پرینتر سه بعدی سرامیک صنعتی پرینتر سه بعدی سرامیک صنعتی

پرینتر سه بعدی سرامیک صنعتی

مدل

: ژئومارس پرو
ساخت و تولیدتجهیزات تولید و نمونه سازی موادریخته گریتهیه نمونه ماسه ریخته گری
کوبه تهیه نفوذ ماسه کوبه تهیه نفوذ ماسه

کوبه تهیه نفوذ ماسه

مدل

: RAM
ساخت و تولیدتجهیزات تولید و نمونه سازی موادریخته گریتهیه نمونه ماسه ریخته گری
یونیورسال استحکام مکانیکی ماسه یونیورسال استحکام مکانیکی ماسه

یونیورسال استحکام مکانیکی ماسه

مدل

: UST
ساخت و تولیدتجهیزات تولید و نمونه سازی موادریخته گریآزمون گر استحکام ماسه ریخته‌گری