انتقال حرارت

اندازه گیری ضریب هدایت حرارتی در جامدات اندازه گیری ضریب هدایت حرارتی در جامدات

اندازه گیری ضریب هدایت حرارتی در جامدات

مدل

: RH 067
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات سیالاتانتقال حرارتضریب هدایت حرارتی در جامدات
اندازه گیری ضریب هدایت حرارتی در سیالات اندازه گیری ضریب هدایت حرارتی در سیالات

اندازه گیری ضریب هدایت حرارتی در سیالات

مدل

: RH 068
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات سیالاتانتقال حرارتانتقال حرارت در مایعات و گازها
پاستوریزاتور آزمایشگاهی ( مبدل حرارتی صفحه ای ) پاستوریزاتور آزمایشگاهی ( مبدل حرارتی صفحه ای )

پاستوریزاتور آزمایشگاهی ( مبدل حرارتی صفحه ای )

مدل

: پاستوریزاتور آزمایشگاهی 50 الی 100
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات سیالاتانتقال حرارتمبدل حرارتی
بررسی انتقال حرارت به روش تشعشع بررسی انتقال حرارت به روش تشعشع

بررسی انتقال حرارت به روش تشعشع

مدل

: RH 070
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات سیالاتانتقال حرارتانتقال حرارت تشعشعی
بررسی انتقال حرارت در سطوح گسترده (فین ها) بررسی انتقال حرارت در سطوح گسترده (فین ها)

بررسی انتقال حرارت در سطوح گسترده (فین ها)

مدل

: UO10
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات سیالاتانتقال حرارتانتقال حرارت سطحی