انتقال حرارت

انتقال حرارت تشعشعی انتقال حرارت تشعشعی

انتقال حرارت تشعشعی

مدل

: HT362
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات سیالاتانتقال حرارتانتقال حرارت تشعشعی
انتقال حرارت در پره ها انتقال حرارت در پره ها

انتقال حرارت در پره ها

مدل

: ht430
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات سیالاتانتقال حرارتانتقال حرارت در پره و قطعات
انتقال حرارت در حالت جابجایی آزاد و اجباری انتقال حرارت در حالت جابجایی آزاد و اجباری

انتقال حرارت در حالت جابجایی آزاد و اجباری

مدل

: ht352
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات سیالاتانتقال حرارتانتقال حرارت آزاد و اجباری
اندازه گیری ضریب انتقال حرارت در مخازن اندازه گیری ضریب انتقال حرارت در مخازن

اندازه گیری ضریب انتقال حرارت در مخازن

مدل

: ht422
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات سیالاتانتقال حرارتاندازه گیری ضریب انتقال حرارت جابجایی