کیت، نرم افزار و آزمایشگاه آموزشی

Power Case Power Case

Power Case

مدل

: مجموعه آموزشی خورشیدیPower Case
کیت، نرم افزار و آزمایشگاه آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمجموعه آزمایش و سامانه آموزشی برق، الکترونیک، کنترل فرآیند و عملگرمجموعه آموزشی الکترونیک
آزمایش آونگ ساده آزمایش آونگ ساده

آزمایش آونگ ساده

مدل

: phy1-P1001
کیت، نرم افزار و آزمایشگاه آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیکیت، شبیه ساز و آزمایشگاه آموزشی فیزیکآزمایش آونگ ساده با زمانسنج و شمارنده
آزمایش اثر  فوتو رسانایی آزمایش اثر  فوتو رسانایی

آزمایش اثر فوتو رسانایی

مدل

: POTO2020
کیت، نرم افزار و آزمایشگاه آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیکیت، شبیه ساز و آزمایشگاه آموزشی فیزیکمجموعه آموزشی فیزیک اتمی و مولکولی