مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی

نرم افزار سیستم مدیریت اطلاعات آزمایشگاه LIMS نرم افزار سیستم مدیریت اطلاعات آزمایشگاه LIMS

نرم افزار سیستم مدیریت اطلاعات آزمایشگاه LIMS

مدل

: این نرم افزار با 10 کاربر رایگان ارائه می گردد
برق، الکترونیک و نرم افزاراینترنت، رایانه و نرم افزارمدیریت اطلاعات آزمایشگاهیمدیریت اطلاعات آزمایشگاهی