لوله آزمایش و میکروتیوب

درب لوله قطر 12mm مدل لبه دار (قارچی) - بسته 200 عددی درب لوله قطر 12mm مدل لبه دار (قارچی) - بسته 200 عددی

درب لوله قطر 12mm مدل لبه دار (قارچی) - بسته 200 عددی

مدل

: درب لوله قطر 12mm مدل لبه دار (قارچی) - بسته 200 عددی
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیلوله آزمایش و میکروتیوبلوله آزمایش درپیچ دار
درب لوله قطر 16mm مدل لبه دار (قارچی) - بسته 200 عددی درب لوله قطر 16mm مدل لبه دار (قارچی) - بسته 200 عددی

درب لوله قطر 16mm مدل لبه دار (قارچی) - بسته 200 عددی

مدل

: درب لوله قطر 16mm مدل لبه دار (قارچی) - بسته 200 عددی
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیلوله آزمایش و میکروتیوبلوله آزمایش درپیچ دار
درب لوله قطر13mm مدل لبه دار(قارچی)-بسته 200عددی درب لوله قطر13mm مدل لبه دار(قارچی)-بسته 200عددی

درب لوله قطر13mm مدل لبه دار(قارچی)-بسته 200عددی

مدل

: درب لوله قطر13mm مدل لبه دار(قارچی)-بسته 200عددی
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیلوله آزمایش و میکروتیوبلوله آزمایش درپیچ دار
لوله 100×12 پلاستیکی بدون درب بسته 200 عددی - PP لوله 100×12 پلاستیکی بدون درب بسته 200 عددی - PP

لوله 100×12 پلاستیکی بدون درب بسته 200 عددی - PP

مدل

: لوله 100×12 پلاستیکی بدون درب بسته 200 عددی - PP
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیلوله آزمایش و میکروتیوبلوله آزمایش ساده (قلمی)
لوله 100×16 پلاستیکی بدون درب بسته 200 عددی - PP لوله 100×16 پلاستیکی بدون درب بسته 200 عددی - PP

لوله 100×16 پلاستیکی بدون درب بسته 200 عددی - PP

مدل

: لوله 100×16 پلاستیکی بدون درب بسته 200 عددی - PP
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیلوله آزمایش و میکروتیوبلوله آزمایش ساده (قلمی)
لوله 75×12 (گاماکانتر) شفاف PS - بسته 500 عددی لوله 75×12 (گاماکانتر) شفاف PS - بسته 500 عددی

لوله 75×12 (گاماکانتر) شفاف PS - بسته 500 عددی

مدل

: لوله 75×12 (گاماکانتر) شفاف PS - بسته 500 عددی
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیلوله آزمایش و میکروتیوبلوله آزمایش ساده (قلمی)
لوله 75×12 (گاماکانتر) مات PP - بسته 500 عددی لوله 75×12 (گاماکانتر) مات PP - بسته 500 عددی

لوله 75×12 (گاماکانتر) مات PP - بسته 500 عددی

مدل

: لوله 75×12 (گاماکانتر) مات PP - بسته 500 عددی
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیلوله آزمایش و میکروتیوبلوله آزمایش ساده (قلمی)
لوله CBC مدرج درب فشاری PP بدون ماده ضد انعقاد - بسته 400 عددی لوله CBC مدرج درب فشاری PP بدون ماده ضد انعقاد - بسته 400 عددی

لوله CBC مدرج درب فشاری PP بدون ماده ضد انعقاد - بسته 400 عددی

مدل

: لوله CBC مدرج درب فشاری PP بدون ماده ضد انعقاد - بسته 400 عددی
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیلوله آزمایش و میکروتیوبلوله آزمایش درپیچ دار
لوله CBC مدرج شفاف درب فشاری PP بدون ماده ضد انعقاد - بسته 400 عددی لوله CBC مدرج شفاف درب فشاری PP بدون ماده ضد انعقاد - بسته 400 عددی

لوله CBC مدرج شفاف درب فشاری PP بدون ماده ضد انعقاد - بسته 400 عددی

مدل

: لوله CBC مدرج شفاف درب فشاری PP بدون ماده ضد انعقاد - بسته 400 عددی
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیلوله آزمایش و میکروتیوبلوله آزمایش درپیچ دار