کیت و بسته آموزش علمی

بسته آموزشی نکست 1 بسته آموزشی نکست 1

بسته آموزشی نکست 1

مدل

: نکست
کیت، نرم افزار و آزمایشگاه آموزشیکیت و نرم افزارهای آموزشیکیت و بسته آموزش علمیکیت، مجموعه و مدل آموزشی نانو
کیت آشنایی با علم هوا فضا کیت آشنایی با علم هوا فضا

کیت آشنایی با علم هوا فضا

مدل

: ک-ف-4
کیت، نرم افزار و آزمایشگاه آموزشیکیت و نرم افزارهای آموزشیکیت و بسته آموزش علمیکیت و مجموعه آموزشی فیزیک
کیت الکترومغناطیس کهکشان (مقدماتی) کیت الکترومغناطیس کهکشان (مقدماتی)

کیت الکترومغناطیس کهکشان (مقدماتی)

مدل

: ک-ف-3
کیت، نرم افزار و آزمایشگاه آموزشیکیت و نرم افزارهای آموزشیکیت و بسته آموزش علمیکیت و مجموعه آموزشی فیزیک
کیت الکتریسته کهکشان (مقدماتی) کیت الکتریسته کهکشان (مقدماتی)

کیت الکتریسته کهکشان (مقدماتی)

مدل

: ک-ف-1
کیت، نرم افزار و آزمایشگاه آموزشیکیت و نرم افزارهای آموزشیکیت و بسته آموزش علمیکیت و مجموعه آموزشی فیزیک
کیت مغناطیس کهکشان (مقدماتی) کیت مغناطیس کهکشان (مقدماتی)

کیت مغناطیس کهکشان (مقدماتی)

مدل

: ک-ف-2
کیت، نرم افزار و آزمایشگاه آموزشیکیت و نرم افزارهای آموزشیکیت و بسته آموزش علمیکیت و مجموعه آموزشی فیزیک