کیت و بسته آموزش علمی

آزمایشگاه مجازی علوم تجربی پایه اول آزمایشگاه مجازی علوم تجربی پایه اول

آزمایشگاه مجازی علوم تجربی پایه اول

مدل

: پایه اول - یک کاربر - یکسال
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیکیت و نرم افزارهای آموزشیکیت و بسته آموزش علمیکیت و مجموعه علوم تجربی و زیست
آزمایشگاه مجازی علوم تجربی پایه پنجم آزمایشگاه مجازی علوم تجربی پایه پنجم

آزمایشگاه مجازی علوم تجربی پایه پنجم

مدل

: پایه پنجم- یک کاربر - یکسال
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیکیت و نرم افزارهای آموزشیکیت و بسته آموزش علمیکیت و مجموعه علوم تجربی و زیست
آزمایشگاه مجازی علوم تجربی پایه چهارم آزمایشگاه مجازی علوم تجربی پایه چهارم

آزمایشگاه مجازی علوم تجربی پایه چهارم

مدل

: پایه چهارم - یک کاربر - یکسال
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیکیت و نرم افزارهای آموزشیکیت و بسته آموزش علمیکیت و مجموعه علوم تجربی و زیست
آزمایشگاه مجازی علوم تجربی پایه دوم آزمایشگاه مجازی علوم تجربی پایه دوم

آزمایشگاه مجازی علوم تجربی پایه دوم

مدل

: پایه دوم - یک کاربر - یکسال
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیکیت و نرم افزارهای آموزشیکیت و بسته آموزش علمیکیت و مجموعه علوم تجربی و زیست
آزمایشگاه مجازی علوم تجربی پایه سوم آزمایشگاه مجازی علوم تجربی پایه سوم

آزمایشگاه مجازی علوم تجربی پایه سوم

مدل

: پایه سوم - یک کاربر - یکسال
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیکیت و نرم افزارهای آموزشیکیت و بسته آموزش علمیکیت و مجموعه علوم تجربی و زیست
آزمایشگاه مجازی علوم تجربی پایه ششم آزمایشگاه مجازی علوم تجربی پایه ششم

آزمایشگاه مجازی علوم تجربی پایه ششم

مدل

: پایه ششم - یک کاربر - یکسال
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیکیت و نرم افزارهای آموزشیکیت و بسته آموزش علمیکیت و مجموعه علوم تجربی و زیست
بسته آموزشی نکست 1 بسته آموزشی نکست 1

بسته آموزشی نکست 1

مدل

: نکست
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیکیت و نرم افزارهای آموزشیکیت و بسته آموزش علمیکیت، مجموعه و مدل آموزشی نانو