مدل و شبیه ساز آموزشی تجهیزات پیچیده مهندسی

دیتالاگر بی سیم-اینترنت اشیاء دیتالاگر بی سیم-اینترنت اشیاء

دیتالاگر بی سیم-اینترنت اشیاء

مدل

: VSN-600
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمدل و شبیه ساز آموزشی تجهیزات پیچیده مهندسیمجموعه آموزش اینترنت اشیا و شبکه هوشمند
سیستم آموزشی فرآیند خط پر کن مواد نوشیدنی سیستم آموزشی فرآیند خط پر کن مواد نوشیدنی

سیستم آموزشی فرآیند خط پر کن مواد نوشیدنی

مدل

: 1244
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمدل و شبیه ساز آموزشی تجهیزات پیچیده مهندسیسیستم آموزشی فرآیند خطوط تولید و مونتاژ
مجموعه آموزشی شبیه ساز نیروگاه مجموعه آموزشی شبیه ساز نیروگاه

مجموعه آموزشی شبیه ساز نیروگاه

مدل

: QV-Plant-01
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمدل و شبیه ساز آموزشی تجهیزات پیچیده مهندسیسازه های مهندسی تولید و انتقال انرژی