مدل و شبیه ساز آموزشی تجهیزات پیچیده مهندسی

سنسور مانیتورینگ سنسور مانیتورینگ

سنسور مانیتورینگ

مدل

: Wil
کیت، نرم افزار و آزمایشگاه آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمدل و شبیه ساز آموزشی تجهیزات پیچیده مهندسیمجموعه آموزش اینترنت اشیا و شبکه هوشمند
سیستم آموزشی فرآیند خط پر کن مواد نوشیدنی سیستم آموزشی فرآیند خط پر کن مواد نوشیدنی

سیستم آموزشی فرآیند خط پر کن مواد نوشیدنی

مدل

: 1244
کیت، نرم افزار و آزمایشگاه آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمدل و شبیه ساز آموزشی تجهیزات پیچیده مهندسیسیستم آموزشی فرآیند خطوط تولید و مونتاژ
مجموعه آموزشی شبیه ساز نیروگاه مجموعه آموزشی شبیه ساز نیروگاه

مجموعه آموزشی شبیه ساز نیروگاه

مدل

: QV-Plant-01
کیت، نرم افزار و آزمایشگاه آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمدل و شبیه ساز آموزشی تجهیزات پیچیده مهندسیسازه های مهندسی تولید و انتقال انرژی