همگن ساز ها

التراسونیک هموژنایزر التراسونیک هموژنایزر

التراسونیک هموژنایزر

مدل

: 400ups1
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیهمگن ساز هاهمگن ساز فراصوت
التراسونیک هموژنایزر التراسونیک هموژنایزر

التراسونیک هموژنایزر

مدل

: FAPAN 400UPS
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیهمگن ساز هاهمگن ساز فراصوت
التراسونیک هموژنایزر التراسونیک هموژنایزر

التراسونیک هموژنایزر

مدل

: FAPAN 1200UPS
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیهمگن ساز هاهمگن ساز فراصوت
التراسونیک هموژنایزر التراسونیک هموژنایزر

التراسونیک هموژنایزر

مدل

: MDKLAB1500
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیهمگن ساز هاهمگن ساز فراصوت
التراسونیک هموژنایزر پیشرفته التراسونیک هموژنایزر پیشرفته

التراسونیک هموژنایزر پیشرفته

مدل

: َّFAPAN 400UPT
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیهمگن ساز هاهمگن ساز فراصوت
التراسونیک هموژنایزر پیشرفته التراسونیک هموژنایزر پیشرفته

التراسونیک هموژنایزر پیشرفته

مدل

: FAPAN 400UPS
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیهمگن ساز هاهمگن ساز فراصوت
التراسونیک هموژنایزر فاپن 400 کاپ التراسونیک هموژنایزر فاپن 400 کاپ

التراسونیک هموژنایزر فاپن 400 کاپ

مدل

: fapan 400 cup
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیهمگن ساز هاهمگن ساز فراصوت
پروب 14 میلی متری  التراسونیک هموژنایزر پروب 14 میلی متری  التراسونیک هموژنایزر

پروب 14 میلی متری التراسونیک هموژنایزر

مدل

: FAPAN UP014
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیهمگن ساز هاهمگن ساز فراصوت
پروب 7 میلی متری التراسونیک هموژنایزر پروب 7 میلی متری التراسونیک هموژنایزر

پروب 7 میلی متری التراسونیک هموژنایزر

مدل

: ّFAPAN UP07
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیهمگن ساز هاهمگن ساز فراصوت
سونیکاتور (التراسونیک هموژنایزر) سونیکاتور (التراسونیک هموژنایزر)

سونیکاتور (التراسونیک هموژنایزر)

مدل

: FAPAN 150UPS
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیهمگن ساز هاهمگن ساز فراصوت