سنسورهای گازی و شعله

IoT Node (سنسور گاز) IoT Node (سنسور گاز)

IoT Node (سنسور گاز)

مدل

: QV-IoT-NODE-GAS
برق، الکترونیک و نرم افزارسنسور، مبدل، عملگرسنسورهای گازی و شعلهمجموعه حسگر گازی
بینی الکترونی بینی الکترونی

بینی الکترونی

مدل

: 2021-1
برق، الکترونیک و نرم افزارسنسور، مبدل، عملگرسنسورهای گازی و شعلهمجموعه حسگر گازی
بینی الکترونیک بینی الکترونیک

بینی الکترونیک

مدل

: EN-L16C
برق، الکترونیک و نرم افزارسنسور، مبدل، عملگرسنسورهای گازی و شعلهمجموعه حسگر گازی
دستگاه یکپارچه اندازه گیری عملکرد حسگری و کاتالیزوری مواد دستگاه یکپارچه اندازه گیری عملکرد حسگری و کاتالیزوری مواد

دستگاه یکپارچه اندازه گیری عملکرد حسگری و کاتالیزوری مواد

مدل

: GSCITS
برق، الکترونیک و نرم افزارسنسور، مبدل، عملگرسنسورهای گازی و شعلهتست و کالیبراسیون حسگرهای گازی
سیستم تست حسگرهای گازی (نسخه پیشرفته) سیستم تست حسگرهای گازی (نسخه پیشرفته)

سیستم تست حسگرهای گازی (نسخه پیشرفته)

مدل

: GST01PRO
برق، الکترونیک و نرم افزارسنسور، مبدل، عملگرسنسورهای گازی و شعلهتست و کالیبراسیون حسگرهای گازی