سنسورهای گازی و شعله

بینی الکترونی بینی الکترونی

بینی الکترونی

مدل

: 2021-1
برق، الکترونیک و نرم افزارسنسور، مبدل، عملگرسنسورهای گازی و شعلهمجموعه حسگر گازی
دستگاه یکپارچه اندازه گیری عملکرد حسگری و کاتالیزوری مواد دستگاه یکپارچه اندازه گیری عملکرد حسگری و کاتالیزوری مواد

دستگاه یکپارچه اندازه گیری عملکرد حسگری و کاتالیزوری مواد

مدل

: GSCITS
برق، الکترونیک و نرم افزارسنسور، مبدل، عملگرسنسورهای گازی و شعلهتست و کالیبراسیون حسگرهای گازی
سیستم تست حسگرهای گازی (نسخه پیشرفته) سیستم تست حسگرهای گازی (نسخه پیشرفته)

سیستم تست حسگرهای گازی (نسخه پیشرفته)

مدل

: GST01PRO
برق، الکترونیک و نرم افزارسنسور، مبدل، عملگرسنسورهای گازی و شعلهتست و کالیبراسیون حسگرهای گازی
سیستم مشخصه یابی پارامتر های حسگر های گازی سیستم مشخصه یابی پارامتر های حسگر های گازی

سیستم مشخصه یابی پارامتر های حسگر های گازی

مدل

: GSCS-400
برق، الکترونیک و نرم افزارسنسور، مبدل، عملگرسنسورهای گازی و شعلهتست و کالیبراسیون حسگرهای گازی
شعله‌بین (آشکارساز شعله) شعله‌بین (آشکارساز شعله)

شعله‌بین (آشکارساز شعله)

مدل

: AFDL-1957
برق، الکترونیک و نرم افزارسنسور، مبدل، عملگرسنسورهای گازی و شعلهآزمون آشکار ساز شعله