اسکنر و تجهیزات اندازه گیری ابعاد

اسکنر سه بعدی  و نرم‌افزار تحلیل‌گر بدن اسکنر سه بعدی  و نرم‌افزار تحلیل‌گر بدن

اسکنر سه بعدی و نرم‌افزار تحلیل‌گر بدن

مدل

: بادی‌لایزر BDS01
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات اندازه گیری مهندسی و کنترلاسکنر و تجهیزات اندازه گیری ابعاداسکنر سه بعدی
اسکنر لیزر فضایی(لیدار) اسکنر لیزر فضایی(لیدار)

اسکنر لیزر فضایی(لیدار)

مدل

: 3ls-ke
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات اندازه گیری مهندسی و کنترلاسکنر و تجهیزات اندازه گیری ابعاداسکنر سه بعدی
پروفایلومتر لیزری سطح (اسکنر سه بعدی لیزری) پروفایلومتر لیزری سطح (اسکنر سه بعدی لیزری)

پروفایلومتر لیزری سطح (اسکنر سه بعدی لیزری)

مدل

: LPM-D2
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات اندازه گیری مهندسی و کنترلاسکنر و تجهیزات اندازه گیری ابعاداسکنر سه بعدی
دستگاه آنالیز فیبرارمیناد دستگاه آنالیز فیبرارمیناد

دستگاه آنالیز فیبرارمیناد

مدل

: Fb1
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات اندازه گیری مهندسی و کنترلاسکنر و تجهیزات اندازه گیری ابعاداندازه گیر مشخصات هندسی فیبر نوری
سطح سنج سه بعدی نانومتری نوری (پروفایلومتر) سطح سنج سه بعدی نانومتری نوری (پروفایلومتر)

سطح سنج سه بعدی نانومتری نوری (پروفایلومتر)

مدل

: SSP-001
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات اندازه گیری مهندسی و کنترلاسکنر و تجهیزات اندازه گیری ابعاداسکنر لیزری دو و سه بعدی