تجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفت

اسید زنی مغزه اسید زنی مغزه

اسید زنی مغزه

مدل

: CA-S30
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتاسید زنی و اجینگاسید زنی مغزه
اسید زنی مغزه اسید زنی مغزه

اسید زنی مغزه

مدل

: CA-S20
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتاسید زنی و اجینگاسید زنی مغزه
اسید زنی مغزه اسید زنی مغزه

اسید زنی مغزه

مدل

: صنعتی
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتاسید زنی و اجینگاسید زنی مغزه
اسید زنی مغزه اسید زنی مغزه

اسید زنی مغزه

مدل

: CF6000-Ac
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتتجهیزات اندازه گیری مغزه حفاریتعیین بار نقطه‎ای
اسید زنی مغزه اسید زنی مغزه

اسید زنی مغزه

مدل

: CF10000-Ac
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتتجهیزات اندازه گیری مغزه حفاریتعیین بار نقطه‎ای
اسیدزنی مغزه اسیدزنی مغزه

اسیدزنی مغزه

مدل

: AFA-100L
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتاسید زنی و اجینگاسید زنی مغزه
اشباع کننده مغزه اشباع کننده مغزه

اشباع کننده مغزه

مدل

: Core Sat. PE
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتاشباع کنندهاشباع کننده مغزه
اشباع کننده مغزه با دسیکاتور خلأ اشباع کننده مغزه با دسیکاتور خلأ

اشباع کننده مغزه با دسیکاتور خلأ

مدل

: Core Sat. PE-1900
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتاشباع کنندهاشباع کننده مغزه
اشباع کننده مغزه غیر اتوماتیک اشباع کننده مغزه غیر اتوماتیک

اشباع کننده مغزه غیر اتوماتیک

مدل

: SA-R10
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتنگهدارنده هامغزه گیر، نگه دارنده مغزه
اشباع کننده و تخلخل سنج وزنی اشباع کننده و تخلخل سنج وزنی

اشباع کننده و تخلخل سنج وزنی

مدل

: GPO-R10
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتتخلخل سنجاندازه گیر تخلخل