تجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفت

اسید زنی مغزه اسید زنی مغزه

اسید زنی مغزه

مدل

: CA-S30
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتاسید زنی و اجینگاسید زنی مغزه
اسید زنی مغزه اسید زنی مغزه

اسید زنی مغزه

مدل

: CA-S20
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتاسید زنی و اجینگاسید زنی مغزه
اسید زنی مغزه اسید زنی مغزه

اسید زنی مغزه

مدل

: صنعتی
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتاسید زنی و اجینگاسید زنی مغزه
اشباع کننده مغزه اشباع کننده مغزه

اشباع کننده مغزه

مدل

: Core Sat. PE
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتاشباع کنندهاشباع کننده مغزه
اشباع کننده مغزه با دسیکاتور خلأ اشباع کننده مغزه با دسیکاتور خلأ

اشباع کننده مغزه با دسیکاتور خلأ

مدل

: Core Sat. PE-1900
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتاشباع کنندهاشباع کننده مغزه
اشباع کننده مغزه غیر اتوماتیک اشباع کننده مغزه غیر اتوماتیک

اشباع کننده مغزه غیر اتوماتیک

مدل

: SA-R10
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتنگهدارنده هامغزه گیر
اشباع کننده و تخلخل سنج وزنی اشباع کننده و تخلخل سنج وزنی

اشباع کننده و تخلخل سنج وزنی

مدل

: GPO-R10
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتتخلخل سنجاندازه گیر تخلخل
اندازه گیری تراوایی با گاز به روش پایا - برای اهداف صنعتی اندازه گیری تراوایی با گاز به روش پایا - برای اهداف صنعتی

اندازه گیری تراوایی با گاز به روش پایا - برای اهداف صنعتی

مدل

: GP8038a-SI
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتاندازه گیری نفوذ پذیری و تراواییاندازه گیری تراوایی/ نفوذپذیری سنگ مخزن با گاز
اندازه گیری تراوایی سنگ مخزن با مایع اندازه گیری تراوایی سنگ مخزن با مایع

اندازه گیری تراوایی سنگ مخزن با مایع

مدل

: LP-R10
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتاندازه گیری نفوذ پذیری و تراواییاندازه گیر نفوذپذیری سنگ مخزن با آب یا مایع