درد سنج ها

تیل فلیک تیل فلیک

تیل فلیک

مدل

: دیجیتال نوریTF 666
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات علوم شناختیدرد سنج هاارزیاب حرارتی پاسخ به درد
فرمالین تست فرمالین تست

فرمالین تست

مدل

: ft100
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات علوم شناختیدرد سنج هاارزیاب حرارتی پاسخ به درد
هات پلیت هات پلیت

هات پلیت

مدل

: 2021
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات علوم شناختیدرد سنج هاهات پلیت تعیین آستانه درد
هات پلیت موش هات پلیت موش

هات پلیت موش

مدل

: رت و سوری
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات علوم شناختیدرد سنج هاهات پلیت تعیین آستانه درد
هایپر ترمیا هایپر ترمیا

هایپر ترمیا

مدل

: MDKHY
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات علوم شناختیدرد سنج هاارزیاب حرارتی پاسخ به درد