درد سنج ها

هات پلیت هات پلیت

هات پلیت

مدل

: 2021
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات علوم شناختیدرد سنج هاهات پلیت تعیین آستانه درد
هایپر ترمیا هایپر ترمیا

هایپر ترمیا

مدل

: MDKHY
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات علوم شناختیدرد سنج هاارزیاب حرارتی پاسخ به درد