محیط های کشت

( 28 باتل ) اینکوباتور کشت سلول CO2 ( 28 باتل ) اینکوباتور کشت سلول CO2

( 28 باتل ) اینکوباتور کشت سلول CO2

مدل

: 96CO-1-93-A-NEW
مواد، قطعات، ماژولمواد زیستیمحیط های کشتکیت محیط کشت نوترینت
ALLGBone ALLGBone

ALLGBone

مدل

: آزمایشگاهی
مواد، قطعات، ماژولمواد زیستیمحیط های کشتمحیط کشت
ColGel ColGel

ColGel

مدل

: آزمایشگاهی
مواد، قطعات، ماژولمواد زیستیمحیط های کشتمحیط کشت
M17 آگار M17 آگار

M17 آگار

مدل

: پودر
مواد، قطعات، ماژولمواد زیستیمحیط های کشتمحیط کشت
Rappaport-Vassiliadis Soy Peptone Broth (RVS Broth) Rappaport-Vassiliadis Soy Peptone Broth (RVS Broth)

Rappaport-Vassiliadis Soy Peptone Broth (RVS Broth)

مدل

: پودر
مواد، قطعات، ماژولمواد زیستیمحیط های کشتمحیط کشت
اورنج سرم آگار OSA اورنج سرم آگار OSA

اورنج سرم آگار OSA

مدل

: پودر
مواد، قطعات، ماژولمواد زیستیمحیط های کشتمحیط کشت
پلی‌اتیلن گلیکول آمین 4 بازو پلی‌اتیلن گلیکول آمین 4 بازو

پلی‌اتیلن گلیکول آمین 4 بازو

مدل

: مناسب برای کشت سلول
مواد، قطعات، ماژولمواد زیستیمحیط های کشتمحیط کشت
پلی‌اتیلن گلیکول دی‌تیول دو بازو پلی‌اتیلن گلیکول دی‌تیول دو بازو

پلی‌اتیلن گلیکول دی‌تیول دو بازو

مدل

: مناسب برای کشت سلول
مواد، قطعات، ماژولمواد زیستیمحیط های کشتمحیط کشت
پلی‌اتیلن گلیکول متاکریلات 4 بازو پلی‌اتیلن گلیکول متاکریلات 4 بازو

پلی‌اتیلن گلیکول متاکریلات 4 بازو

مدل

: مناسب برای کشت سلول
مواد، قطعات، ماژولمواد زیستیمحیط های کشتمحیط کشت