محیط های کشت

( 28 باتل ) اینکوباتور کشت سلول CO2 ( 28 باتل ) اینکوباتور کشت سلول CO2

( 28 باتل ) اینکوباتور کشت سلول CO2

مدل

: 96CO-1-93-A-NEW
مواد، قطعات، ماژولمواد زیستیمحیط های کشتکیت محیط کشت نوترینت
ALLGBone ALLGBone

ALLGBone

مدل

: آزمایشگاهی
مواد، قطعات، ماژولمواد زیستیمحیط های کشتمحیط کشت
ColGel ColGel

ColGel

مدل

: آزمایشگاهی
مواد، قطعات، ماژولمواد زیستیمحیط های کشتمحیط کشت
آلبومین سرم انسانی 10% آلبومین سرم انسانی 10%

آلبومین سرم انسانی 10%

مدل

: HSA10
مواد، قطعات، ماژولمواد زیستیمحیط های کشتمحیط کشت
روغن معدنی مخصوص کشت جنین روغن معدنی مخصوص کشت جنین

روغن معدنی مخصوص کشت جنین

مدل

: Mineral Oil
مواد، قطعات، ماژولمواد زیستیمحیط های کشتمحیط کشت
محیط  گرادیانت محیط  گرادیانت

محیط گرادیانت

مدل

: G100
مواد، قطعات، ماژولمواد زیستیمحیط های کشتمحیط کشت
محیط Hams F10 محیط Hams F10

محیط Hams F10

مدل

: Hams F-10 Media
مواد، قطعات، ماژولمواد زیستیمحیط های کشتمحیط کشت
محیط انتقال ویروس محیط انتقال ویروس

محیط انتقال ویروس

مدل

: VTM-2022
مواد، قطعات، ماژولمواد زیستیمحیط های کشتمحیط کشت
محیط پلی وینیل پیرولیدون محیط پلی وینیل پیرولیدون

محیط پلی وینیل پیرولیدون

مدل

: PVP7
مواد، قطعات، ماژولمواد زیستیمحیط های کشتمحیط کشت