آنالیز با پرتو ایکس

آنالیز فلزات گرانبها و عیارسنجی طلا آنالیز فلزات گرانبها و عیارسنجی طلا

آنالیز فلزات گرانبها و عیارسنجی طلا

مدل

: KM2918
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزآنالیز با پرتو ایکسطیف‌سنج فلورسانس پرتو ایکس 
دستگاه رادیوگرافی صنعتی دستگاه رادیوگرافی صنعتی

دستگاه رادیوگرافی صنعتی

مدل

: RCH-RAXON120HPB-II
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزآنالیز با پرتو ایکسرادیوگرافی صنعتی اشعه ایکس