آنالیز با پرتو ایکس

دستگاه تصویربرداری پرتوی ایکس دستگاه تصویربرداری پرتوی ایکس

دستگاه تصویربرداری پرتوی ایکس

مدل

: FS-PXS-CyR3
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزآنالیز با پرتو ایکستصویربرداری پرتو ایکس
دستگاه رادیوگرافی صنعتی دستگاه رادیوگرافی صنعتی

دستگاه رادیوگرافی صنعتی

مدل

: RCH-RAXON120HPB-II
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزآنالیز با پرتو ایکسرادیوگرافی صنعتی اشعه ایکس