آنالیز با پرتو ایکس

دستگاه تصویربرداری پرتوی ایکس قابل حمل دستگاه تصویربرداری پرتوی ایکس قابل حمل

دستگاه تصویربرداری پرتوی ایکس قابل حمل

مدل

: PX120S/D
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزآنالیز با پرتو ایکستصویربرداری پرتو ایکس
دستگاه رادیوگرافی صنعتی دستگاه رادیوگرافی صنعتی

دستگاه رادیوگرافی صنعتی

مدل

: RCH-RAXON120HPB-II
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزآنالیز با پرتو ایکسرادیوگرافی صنعتی اشعه ایکس