تجهیزات مخابرات

آزمایشگاه پیش تطابق سازگاری الکترومغناطیسی آزمایشگاه پیش تطابق سازگاری الکترومغناطیسی

آزمایشگاه پیش تطابق سازگاری الکترومغناطیسی

مدل

: FF103
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات مخابراتآنالیز ایمنی امواج و سیگنال های مخابراتیاتاق آزمون سازگاری الکترومغناطیسی EMC
آزمایشگاه سازگاری الکترومغناطیس خودرو آزمایشگاه سازگاری الکترومغناطیس خودرو

آزمایشگاه سازگاری الکترومغناطیس خودرو

مدل

: ff107
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات مخابراتآنالیز ایمنی امواج و سیگنال های مخابراتیاتاق آزمون سازگاری الکترومغناطیسی EMC
آزمایشگاه نرخ جذب ویژه آزمایشگاه نرخ جذب ویژه

آزمایشگاه نرخ جذب ویژه

مدل

: ّّFF101
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات مخابراتآنالیز ایمنی امواج و سیگنال های مخابراتیاندازه گیر نرخ جذب ویژه سرو بدن
آزمایشگاهEMC تجاری صنعتی آزمایشگاهEMC تجاری صنعتی

آزمایشگاهEMC تجاری صنعتی

مدل

: ff106
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات مخابراتآنالیز ایمنی امواج و سیگنال های مخابراتیاتاق آزمون سازگاری الکترومغناطیسی EMC
ذخیره ساز سیگنال باند پهن ذخیره ساز سیگنال باند پهن

ذخیره ساز سیگنال باند پهن

مدل

: Recorder 1GSps
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات مخابراتآزمون، کالیبراتور و ذخیره ساز سیگنال های مخابراتیذخیره ساز و آنالیز سیگنال مخابراتی
سامانه ثبت و مانیتورینگ سیگنال IF، حداکثر فرکانس نمونه‌برداری 1000MSPS سامانه ثبت و مانیتورینگ سیگنال IF، حداکثر فرکانس نمونه‌برداری 1000MSPS

سامانه ثبت و مانیتورینگ سیگنال IF، حداکثر فرکانس نمونه‌برداری 1000MSPS

مدل

: IFRP11000
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات مخابراتآزمون، کالیبراتور و ذخیره ساز سیگنال های مخابراتیذخیره ساز و آنالیز سیگنال مخابراتی
سامانه ثبت و مانیتورینگ سیگنال IF، حداکثر فرکانس نمونه‌برداری 250MSPS سامانه ثبت و مانیتورینگ سیگنال IF، حداکثر فرکانس نمونه‌برداری 250MSPS

سامانه ثبت و مانیتورینگ سیگنال IF، حداکثر فرکانس نمونه‌برداری 250MSPS

مدل

: IFRP4250
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات مخابراتآزمون، کالیبراتور و ذخیره ساز سیگنال های مخابراتیذخیره ساز و آنالیز سیگنال مخابراتی
سیستم آموزشی مدارات مخابرات آنالوگ مقدماتی سیستم آموزشی مدارات مخابرات آنالوگ مقدماتی

سیستم آموزشی مدارات مخابرات آنالوگ مقدماتی

مدل

: RN-800-AS
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات مخابراتآزمایشگاه مخابرات آنالوگ