دوربین و عکس برداری

Area Scan Camera 1.2 Mega Pixel Area Scan Camera 1.2 Mega Pixel

Area Scan Camera 1.2 Mega Pixel

مدل

: RA-ASC-0134I
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات اندازه گیری مهندسی و کنترلدوربین و عکس برداریدوربین و دوربین های نظارتی و صنعتی
Area Scan Camera 5 Mega Pixel-Rolling shutter Area Scan Camera 5 Mega Pixel-Rolling shutter

Area Scan Camera 5 Mega Pixel-Rolling shutter

مدل

: RA-ASC-9031I
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات اندازه گیری مهندسی و کنترلدوربین و عکس برداریدوربین و دوربین های نظارتی و صنعتی
تصویربردار فراطیفی مرئی با سرعت 15 فریم بر ثانیه تصویربردار فراطیفی مرئی با سرعت 15 فریم بر ثانیه

تصویربردار فراطیفی مرئی با سرعت 15 فریم بر ثانیه

مدل

: HSI-Vis-15fp
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات اندازه گیری مهندسی و کنترلدوربین و عکس برداریدوربین تصویربرداری فراطیفی
تصویربردار فراطیفی مرئی با سرعت 15 فریم بر ثانیه همراه با اسکنر خطی تصویربردار فراطیفی مرئی با سرعت 15 فریم بر ثانیه همراه با اسکنر خطی

تصویربردار فراطیفی مرئی با سرعت 15 فریم بر ثانیه همراه با اسکنر خطی

مدل

: HSI-Vis-15fps+scanner
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات اندازه گیری مهندسی و کنترلدوربین و عکس برداریدوربین تصویربرداری فراطیفی
تصویربردار فراطیفی مرئی-فروسرخ نزدیک با سرعت 100 فریم بر ثانیه همراه با اسکنر خطی تصویربردار فراطیفی مرئی-فروسرخ نزدیک با سرعت 100 فریم بر ثانیه همراه با اسکنر خطی

تصویربردار فراطیفی مرئی-فروسرخ نزدیک با سرعت 100 فریم بر ثانیه همراه با اسکنر خطی

مدل

: HSI-Vis_NIR-100fps+scanner
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات اندازه گیری مهندسی و کنترلدوربین و عکس برداریدوربین تصویربرداری فراطیفی
تصویربردار فراطیفی مرئی-فروسرخ نزدیک با سرعت 100فریم بر ثانیه تصویربردار فراطیفی مرئی-فروسرخ نزدیک با سرعت 100فریم بر ثانیه

تصویربردار فراطیفی مرئی-فروسرخ نزدیک با سرعت 100فریم بر ثانیه

مدل

: HSI-Vis_NIR-100fps
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات اندازه گیری مهندسی و کنترلدوربین و عکس برداریدوربین تصویربرداری فراطیفی
تصویربردار فراطیفی مرئی-فروسرخ نزدیک با سرعت 15 فریم بر ثانیه تصویربردار فراطیفی مرئی-فروسرخ نزدیک با سرعت 15 فریم بر ثانیه

تصویربردار فراطیفی مرئی-فروسرخ نزدیک با سرعت 15 فریم بر ثانیه

مدل

: HSI-Vis_NIR-15fps
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات اندازه گیری مهندسی و کنترلدوربین و عکس برداریدوربین تصویربرداری فراطیفی
تصویربردار فراطیفی مرئی-فروسرخ نزدیک با سرعت 15 فریم بر ثانیه همراه با اسکنر خطی تصویربردار فراطیفی مرئی-فروسرخ نزدیک با سرعت 15 فریم بر ثانیه همراه با اسکنر خطی

تصویربردار فراطیفی مرئی-فروسرخ نزدیک با سرعت 15 فریم بر ثانیه همراه با اسکنر خطی

مدل

: HSI-Vis_NIR-15fps+scanner
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات اندازه گیری مهندسی و کنترلدوربین و عکس برداریدوربین تصویربرداری فراطیفی
تصویربردار فراطیفی مرئی-فروسرخ نزدیک با سرعت 350 فریم بر ثانیه همراه با اسکنر خطی تصویربردار فراطیفی مرئی-فروسرخ نزدیک با سرعت 350 فریم بر ثانیه همراه با اسکنر خطی

تصویربردار فراطیفی مرئی-فروسرخ نزدیک با سرعت 350 فریم بر ثانیه همراه با اسکنر خطی

مدل

: HSI-Vis_NIR-350fps+scanner
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات اندازه گیری مهندسی و کنترلدوربین و عکس برداریدوربین تصویربرداری فراطیفی
تصویربردار فراطیفی مرئی-فروسرخ نزدیک با سرعت 350فریم برثانیه تصویربردار فراطیفی مرئی-فروسرخ نزدیک با سرعت 350فریم برثانیه

تصویربردار فراطیفی مرئی-فروسرخ نزدیک با سرعت 350فریم برثانیه

مدل

: HSI-Vis_NIR-350fps
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات اندازه گیری مهندسی و کنترلدوربین و عکس برداریدوربین تصویربرداری فراطیفی