مولد ترموالکتریک (TEG)، مولد پیزوالکتریک

صفحه سرمایشی COOL PLATE صفحه سرمایشی COOL PLATE

صفحه سرمایشی COOL PLATE

مدل

: PLT12V
برق، الکترونیک و نرم افزارمنبع برق و الکتریسیتهمولد ترموالکتریک (TEG)، مولد پیزوالکتریکمولد ترموالکتریک (TEG)