کیت های استخراج

HCD Extraction Kit HCD Extraction Kit

HCD Extraction Kit

مدل

: LG9751
مواد و قطعات آزمایشگاهیکیتکیت های استخراجکیت استخراج
RNJia Virus Kit RNJia Virus Kit

RNJia Virus Kit

مدل

: 100 prep
مواد و قطعات آزمایشگاهیکیتکیت های استخراجکیت استخراج
گلیگوژن گرید مولکولی گلیگوژن گرید مولکولی

گلیگوژن گرید مولکولی

مدل

: مولکولی
مواد و قطعات آزمایشگاهیکیتکیت های استخراجکیت استخراج