تزریق، ساکشن، خون گیری، نمونه برداری

آژیتاتور پلاکت خون 48 کیسه آژیتاتور پلاکت خون 48 کیسه

آژیتاتور پلاکت خون 48 کیسه

مدل

: 48AG-93-A
تجهیزات پزشکی و سلامتتزریق، ساکشن، خون گیری، نمونه برداریبانک خون، پلاسما و پلاکتمجموعه بانک خون
اپلیکاتور بدون پنبه بسته 500 عددی PS - شکننده اپلیکاتور بدون پنبه بسته 500 عددی PS - شکننده

اپلیکاتور بدون پنبه بسته 500 عددی PS - شکننده

مدل

: اپلیکاتور بدون پنبه بسته 500 عددی PS - شکننده
تجهیزات پزشکی و سلامتتزریق، ساکشن، خون گیری، نمونه برداریدرین، پوار، اپلیکاتوراپلیکاتور
اتو پلاکت خون ( 12 کیسه ) اتو پلاکت خون ( 12 کیسه )

اتو پلاکت خون ( 12 کیسه )

مدل

: شیکر پلاکت با سبد و آژیتاتور 12 کیسه
تجهیزات پزشکی و سلامتتزریق، ساکشن، خون گیری، نمونه برداریبانک خون، پلاسما و پلاکتمجموعه بانک خون
اتو پلاکت خون ( 24 کیسه ) اتو پلاکت خون ( 24 کیسه )

اتو پلاکت خون ( 24 کیسه )

مدل

: شیکر پلاکت با آژیتاتور و سبد 24 کیسه
تجهیزات پزشکی و سلامتتزریق، ساکشن، خون گیری، نمونه برداریبانک خون، پلاسما و پلاکتمجموعه بانک خون
اتو پلاکت خون (30کیسه ) اتو پلاکت خون (30کیسه )

اتو پلاکت خون (30کیسه )

مدل

: مجموعه بانک خون با آژیتاتور و سبد 30 کیسه
تجهیزات پزشکی و سلامتتزریق، ساکشن، خون گیری، نمونه برداریبانک خون، پلاسما و پلاکتمجموعه بانک خون
اتو پلاکت خون (48 کیسه ) اتو پلاکت خون (48 کیسه )

اتو پلاکت خون (48 کیسه )

مدل

: شیکر پلاکت با آژیتاتور سبدی 48 کیسه
تجهیزات پزشکی و سلامتتزریق، ساکشن، خون گیری، نمونه برداریبانک خون، پلاسما و پلاکتمجموعه بانک خون
اتو پلاکت خون (64کیسه ) اتو پلاکت خون (64کیسه )

اتو پلاکت خون (64کیسه )

مدل

: شیکر پلاکت با آژیتاتور و سبد 64 کیسه
تجهیزات پزشکی و سلامتتزریق، ساکشن، خون گیری، نمونه برداریبانک خون، پلاسما و پلاکتمجموعه بانک خون
اسپاچولای پلاستیکی بسته 250 عددی اسپاچولای پلاستیکی بسته 250 عددی

اسپاچولای پلاستیکی بسته 250 عددی

مدل

: اسپاچولای پلاستیکی بسته 250 عددی
تجهیزات پزشکی و سلامتتزریق، ساکشن، خون گیری، نمونه برداریاسپاچولا، براش، سواپ نمونه برداریبراش و اسپاچولا گردنه رحم
اینکوباتور پلاکت خون 48 کیسه اینکوباتور پلاکت خون 48 کیسه

اینکوباتور پلاکت خون 48 کیسه

مدل

: 48PIAG-93-A
تجهیزات پزشکی و سلامتتزریق، ساکشن، خون گیری، نمونه برداریبانک خون، پلاسما و پلاکتمجموعه بانک خون
یخچال بانک خون یخچال بانک خون

یخچال بانک خون

مدل

: 96RB-2-92-A
تجهیزات پزشکی و سلامتتزریق، ساکشن، خون گیری، نمونه برداریبانک خون، پلاسما و پلاکتمجموعه بانک خون