آماده سازی و آزمون کابل و سیم

دستگاه تست ضربه کابل دستگاه تست ضربه کابل

دستگاه تست ضربه کابل

مدل

: SCIT
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات توان و قدرتآماده سازی و آزمون کابل و سیمآزمون ضربه سیم و کابل در سرما