فیلتر پرس ها

دستگاه فیلترپرس دما و فشار محیطی دستگاه فیلترپرس دما و فشار محیطی

دستگاه فیلترپرس دما و فشار محیطی

مدل

: KE-FP-01
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژفیلتر پرس هافیلترپرس
سانتریفیوژ 8 شاخه فول دیجیتال ، فالکون 15 سی سی و 50 سی سی، 4000 دور هد ثابت سانتریفیوژ 8 شاخه فول دیجیتال ، فالکون 15 سی سی و 50 سی سی، 4000 دور هد ثابت

سانتریفیوژ 8 شاخه فول دیجیتال ، فالکون 15 سی سی و 50 سی سی، 4000 دور هد ثابت

مدل

: HB504
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژفیلتر پرس هافیلترپرس
سانتریفیوژ میکروهماتوکریت 24 شاخه فول دیجیتال 12000 دور سانتریفیوژ میکروهماتوکریت 24 شاخه فول دیجیتال 12000 دور

سانتریفیوژ میکروهماتوکریت 24 شاخه فول دیجیتال 12000 دور

مدل

: MC24
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژفیلتر پرس هافیلترپرس
فیلتر  پرس فیلتر  پرس

فیلتر پرس

مدل

: FP-ED-01
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژفیلتر پرس هافیلترپرس
فیلتر پرس فیلتر پرس

فیلتر پرس

مدل

: HPHT-FP15
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژفیلتر پرس هافیلترپرس
فیلترپرس حفاری فیلترپرس حفاری

فیلترپرس حفاری

مدل

: فیلترپرس کم فشار حفاری
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژفیلتر پرس هافیلتر پرس گل حفاری
ممبران پمپ و فیلتر پرس ممبران پمپ و فیلتر پرس

ممبران پمپ و فیلتر پرس

مدل

: MPFI
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژفیلتر پرس هافیلترپرس