فیلتر پرس ها

دستگاه فیلترپرس دما و فشار محیطی دستگاه فیلترپرس دما و فشار محیطی

دستگاه فیلترپرس دما و فشار محیطی

مدل

: KE-FP-01
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژفیلتر پرس هافیلترپرس
فیلتر  پرس فیلتر  پرس

فیلتر پرس

مدل

: FP-ED-01
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژفیلتر پرس هافیلترپرس
فیلتر پرس فیلتر پرس

فیلتر پرس

مدل

: HPHT-FP15
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژفیلتر پرس هافیلترپرس
ممبران پمپ و فیلتر پرس ممبران پمپ و فیلتر پرس

ممبران پمپ و فیلتر پرس

مدل

: MPFI
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژفیلتر پرس هافیلترپرس