مولد و منبع تولید میدان مغناطیسی و پالس

الکترومگنت 1.7 تسلا الکترومگنت 1.7 تسلا

الکترومگنت 1.7 تسلا

مدل

: TSN-EM-05
برق، الکترونیک و نرم افزارمولد و منبع تغذیه جریان، سیگنال و فرکانسمولد و منبع تولید میدان مغناطیسی و پالسمولد میدان مغناطیسی
دستگاه مولد پالس دستگاه مولد پالس

دستگاه مولد پالس

مدل

: NT-162
برق، الکترونیک و نرم افزارمولد و منبع تغذیه جریان، سیگنال و فرکانسمولد و منبع تولید میدان مغناطیسی و پالسمولد پالس و شمارنده
دستگاه مولد خط تاخیر منطقی با قابلیت دریافت پالس همزمانی دستگاه مولد خط تاخیر منطقی با قابلیت دریافت پالس همزمانی

دستگاه مولد خط تاخیر منطقی با قابلیت دریافت پالس همزمانی

مدل

: G&D2214
برق، الکترونیک و نرم افزارمولد و منبع تغذیه جریان، سیگنال و فرکانسمولد و منبع تولید میدان مغناطیسی و پالسمولد تاخیر منطقی با قابلیت دریافت پالس همزمانی
سیستم مولد پالس و شمارنده دقیق مدل 2818 سیستم مولد پالس و شمارنده دقیق مدل 2818

سیستم مولد پالس و شمارنده دقیق مدل 2818

مدل

: SGC 2818
برق، الکترونیک و نرم افزارمولد و منبع تغذیه جریان، سیگنال و فرکانسمولد و منبع تولید میدان مغناطیسی و پالسمولد پالس و شمارنده
منبع جریان الکترومگنت منبع جریان الکترومگنت

منبع جریان الکترومگنت

مدل

: TSN-PS-3050
برق، الکترونیک و نرم افزارمولد و منبع تغذیه جریان، سیگنال و فرکانسمولد و منبع تولید میدان مغناطیسی و پالسالکترومگنت
منبع میدان الکتریکی پالسی منبع میدان الکتریکی پالسی

منبع میدان الکتریکی پالسی

مدل

: PEF 18-01
برق، الکترونیک و نرم افزارمولد و منبع تغذیه جریان، سیگنال و فرکانسمولد و منبع تولید میدان مغناطیسی و پالسمنبع میدان الکتریکی پالسی
مولد پالس مولد پالس

مولد پالس

مدل

: PLSR 2690
برق، الکترونیک و نرم افزارمولد و منبع تغذیه جریان، سیگنال و فرکانسمولد و منبع تولید میدان مغناطیسی و پالسمولد پالس و شمارنده