اندازه گیری نفوذپذیری، تراوایی، جذب

اندازه گیری تراوایی سنگ مخزن با مایع اندازه گیری تراوایی سنگ مخزن با مایع

اندازه گیری تراوایی سنگ مخزن با مایع

مدل

: صنعتی
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریاندازه گیری نفوذپذیری، تراوایی، جذباندازه گیری میزان نفوذ پذیری گاز
اندازه گیری تراوایی نسبی مایع-مایع به روش ناپایا اندازه گیری تراوایی نسبی مایع-مایع به روش ناپایا

اندازه گیری تراوایی نسبی مایع-مایع به روش ناپایا

مدل

: URP-ES30
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریاندازه گیری نفوذپذیری، تراوایی، جذباندازه گیر نفوذپذیری نسبی
اندازه گیری تراوایی نسبی مایع-مایع به روش ناپایا اندازه گیری تراوایی نسبی مایع-مایع به روش ناپایا

اندازه گیری تراوایی نسبی مایع-مایع به روش ناپایا

مدل

: URP-ES20
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریاندازه گیری نفوذپذیری، تراوایی، جذباندازه گیر نفوذپذیری نسبی
تعیین میزان گاز ماهیچه تعیین میزان گاز ماهیچه

تعیین میزان گاز ماهیچه

مدل

: GTS
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریاندازه گیری نفوذپذیری، تراوایی، جذباندازه گیری میزان نفوذ پذیری گاز
دستگاه  تراواسنج گاز دستگاه  تراواسنج گاز

دستگاه تراواسنج گاز

مدل

: ZGP104-B
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریاندازه گیری نفوذپذیری، تراوایی، جذباندازه گیری میزان نفوذ پذیری گاز
دستگاه اندازه گیری تخلخل و تراوایی در حالت ناپایا دستگاه اندازه گیری تخلخل و تراوایی در حالت ناپایا

دستگاه اندازه گیری تخلخل و تراوایی در حالت ناپایا

مدل

: GMPA-IN-USS-01
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریاندازه گیری نفوذپذیری، تراوایی، جذباندازه گیری تراوایی نسبی ناپایا و پایا