آزمون عملکرد تجهیزات گرمایشی و برودتی

مجموعه تحقیقاتی تهویه مطبوع مجموعه تحقیقاتی تهویه مطبوع

مجموعه تحقیقاتی تهویه مطبوع

مدل

: RR 174
آنالیز و اندازه گیریآزمون بازرسی، کارایی، عملکرد، دوامآزمون عملکرد تجهیزات گرمایشی و برودتیآزمون تهویه مطبوع