آسیاب ها

آپشن فریز اتومات آسیاب بلوطی یا میکسر میل آپشن فریز اتومات آسیاب بلوطی یا میکسر میل

آپشن فریز اتومات آسیاب بلوطی یا میکسر میل

مدل

: NARYA-CRYO MILL 10 L
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیآسیاب هاآسیاب مخلوط کن، آسیاب بلوطی
آسیا سیاره ای پر انرژی آسیا سیاره ای پر انرژی

آسیا سیاره ای پر انرژی

مدل

: PBM-230
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیآسیاب هاآسیاب گلوله‌ای پر انرژی 
آسیاب آزمایشگاهی تایمردار با قابلیت تنظیم دور آسیاب آزمایشگاهی تایمردار با قابلیت تنظیم دور

آسیاب آزمایشگاهی تایمردار با قابلیت تنظیم دور

مدل

: PFA-MM12
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیآسیاب هاآسیاب مخلوط کن، آسیاب بلوطی
آسیاب پره گلوله آسیاب پره گلوله

آسیاب پره گلوله

مدل

: NARYA - PGM 800
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیآسیاب هاآسیاب پره گلوله
آسیاب پره گلوله (سیمولویر) آسیاب پره گلوله (سیمولویر)

آسیاب پره گلوله (سیمولویر)

مدل

: PGM 800
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیآسیاب هاآسیاب پره گلوله
آسیاب بلوطی آسیاب بلوطی

آسیاب بلوطی

مدل

: NARYA-BM 25
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیآسیاب هاآسیاب مخلوط کن، آسیاب بلوطی
آسیاب بلوطی (میکسر میل) آسیاب بلوطی (میکسر میل)

آسیاب بلوطی (میکسر میل)

مدل

: NARYA-BM 25
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیآسیاب هاآسیاب مخلوط کن، آسیاب بلوطی
آسیاب بلوطی با آپشن فریزر آسیاب بلوطی با آپشن فریزر

آسیاب بلوطی با آپشن فریزر

مدل

: NARYA-CRYO10
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیآسیاب هاآسیاب مخلوط کن، آسیاب بلوطی
آسیاب بلوطی با آپشن فیزر اتوماتیک آسیاب بلوطی با آپشن فیزر اتوماتیک

آسیاب بلوطی با آپشن فیزر اتوماتیک

مدل

: NARYA-Cryo 10 L
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیآسیاب هاآسیاب مخلوط کن، آسیاب بلوطی
آسیاب بیدمیل آسیاب بیدمیل

آسیاب بیدمیل

مدل

: NARYA BEAD MILL 1000
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیآسیاب هاآسیاب سیاره‌ای