یخ ساز و رطوبت ساز

یخساز پودری خودکار یخساز پودری خودکار

یخساز پودری خودکار

مدل

: ESR-ICE35
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطییخ ساز و رطوبت سازیخ ساز
یخساز حبه ای پودری آرمینکو یخساز حبه ای پودری آرمینکو

یخساز حبه ای پودری آرمینکو

مدل

: AIM-60CR
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطییخ ساز و رطوبت سازیخ ساز