یخ ساز و رطوبت ساز

ماشین یخساز حبه ای پودری آرمینکو ماشین یخساز حبه ای پودری آرمینکو

ماشین یخساز حبه ای پودری آرمینکو

مدل

: AIM-330CR
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطییخ ساز و رطوبت سازیخ ساز
ماشین یخساز حبه ای پودی آرمینکو ماشین یخساز حبه ای پودی آرمینکو

ماشین یخساز حبه ای پودی آرمینکو

مدل

: AIM-150CR
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطییخ ساز و رطوبت سازیخ ساز
یخساز پودری خودکار یخساز پودری خودکار

یخساز پودری خودکار

مدل

: ESR-ICE35
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطییخ ساز و رطوبت سازیخ ساز
یخساز حبه ای پودری آرمینکو یخساز حبه ای پودری آرمینکو

یخساز حبه ای پودری آرمینکو

مدل

: AIM-60CR
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطییخ ساز و رطوبت سازیخ ساز