تجهیزات دینامیک و ارتعاشات

آزمون ارتعاش و شوک آزمون ارتعاش و شوک

آزمون ارتعاش و شوک

مدل

: ASVS-300
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات دینامیک و ارتعاشاتآزمون های ارتعاش و لرزشآزمون لرزش و شوک مکانیکی
آنالایزر ارتعاش پرتابل آنالایزر ارتعاش پرتابل

آنالایزر ارتعاش پرتابل

مدل

: AVB-4060
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات دینامیک و ارتعاشاتآزمون های ارتعاش و لرزشارتعاش سنج
آنالایزر ارتعاشی دو کاناله پرتابل آنالایزر ارتعاشی دو کاناله پرتابل

آنالایزر ارتعاشی دو کاناله پرتابل

مدل

: VAD1.01
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات دینامیک و ارتعاشاتآزمون های ارتعاش و لرزشارتعاش سنج
ارتعاش سنج پرتابل ارتعاش سنج پرتابل

ارتعاش سنج پرتابل

مدل

: DL3118
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات دینامیک و ارتعاشاتآزمون های ارتعاش و لرزشارتعاش سنج
ارتعاشات آزاد و اجباری ارتعاشات آزاد و اجباری

ارتعاشات آزاد و اجباری

مدل

: tm155
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات دینامیک و ارتعاشاتلرزش آزاد و اجباریآزمون ارتعاش آزاد و اجباری
ارتعاشات آزاد و اجباری ارتعاشات آزاد و اجباری

ارتعاشات آزاد و اجباری

مدل

: RD 085
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات دینامیک و ارتعاشاتلرزش آزاد و اجباریآزمون ارتعاش آزاد و اجباری
ارتعاشات ازاد خمشی (بدون دمپر) ارتعاشات ازاد خمشی (بدون دمپر)

ارتعاشات ازاد خمشی (بدون دمپر)

مدل

: RD 208
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات دینامیک و ارتعاشاتبارگذاری دینامیکیآزمون ارتعاش خمشی و پیچشی