شیرآلات و اتصالات

تبدیل 1/2×3/8 تبدیل 1/2×3/8

تبدیل 1/2×3/8

مدل

: BH4010
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهشیرآلات و اتصالاتسایر شیر آلات و اتصالات
خروجی آب 90 درجه کنترل هود خروجی آب 90 درجه کنترل هود

خروجی آب 90 درجه کنترل هود

مدل

: BH1010
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهشیرآلات و اتصالاتسایر شیر آلات و اتصالات
خروجی ثابت کنترل هود علم عصایی خروجی ثابت کنترل هود علم عصایی

خروجی ثابت کنترل هود علم عصایی

مدل

: BH1009
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهشیرآلات و اتصالاتسایر شیر آلات و اتصالات
خروجی گاز 45 درجه خروجی گاز 45 درجه

خروجی گاز 45 درجه

مدل

: BH4004
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهشیرآلات و اتصالاتسایر شیر آلات و اتصالات
خروجی گاز 90 درجه خروجی گاز 90 درجه

خروجی گاز 90 درجه

مدل

: BH4005
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهشیرآلات و اتصالاتسایر شیر آلات و اتصالات
شیر آب تک رومیزی آزمایشگاهی شیر آب تک رومیزی آزمایشگاهی

شیر آب تک رومیزی آزمایشگاهی

مدل

: bh1005
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهشیرآلات و اتصالاتشیرآلات و اتصالات آب
شیر آب زیر شلفی شیر آب زیر شلفی

شیر آب زیر شلفی

مدل

: BH1006
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهشیرآلات و اتصالاتشیرآلات و اتصالات آب
شیر آب سرد تک رومیزی با علم ناودانی شیر آب سرد تک رومیزی با علم ناودانی

شیر آب سرد تک رومیزی با علم ناودانی

مدل

: BH1005
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهشیرآلات و اتصالاتشیرآلات و اتصالات آب
شیر آب سرد و گرم آزمایشگاهی شیر آب سرد و گرم آزمایشگاهی

شیر آب سرد و گرم آزمایشگاهی

مدل

: bh1004
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهشیرآلات و اتصالاتشیرآلات و اتصالات آب
شیر آب سرد و گرم دیواری با علم S شیر آب سرد و گرم دیواری با علم S

شیر آب سرد و گرم دیواری با علم S

مدل

: BH1001
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهشیرآلات و اتصالاتشیرآلات و اتصالات آب